Rusza nabór wniosków na Rządowy Program „Klub 2024” finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Realizacja Programu jest nadzorowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Cele Programu

• upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „wyrównywanie szans”,

• wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,

• inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,

• stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

 

Finansowanie

Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), poprzez Operatora Krajowego Programu

Operator Krajowy na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki – Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (LZS),

 

Uczestnicy Programu

kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe (UKS) działające w formie stowarzyszenia, realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,

 

Podstawowe wymogi dla klubów

• prowadzenie zarejestrowanej działalności przez min. 3 lata przed datą składania wniosku o dofinansowanie – wymagany wypis/wydruk z KRS lub ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania wniosku,

• łączna wysokość dotacji ze środków publicznych pozyskanych przez klub na zadania statutowe w roku poprzednim (2023) nie wyższa niż 200 tys. złotych – należy załączyć sprawozdanie finansowe za poprzedni rok (za 2023 rok) z wyszczególnieniem dotacji otrzymanych ze środków publicznych,

 

Bezpośredni uczestnicy Programu

wyłącznie dzieci i młodzież w wieku do 18 roku życia,

 

Termin realizacji

kluby mogą realizować zadania w ramach Programu w terminie od 1 stycznia do 30 listopada 2024, z zastrzeżeniem, że ostatnie wydatki ze środków przyznanej  dotacji mogą być dokonane najpóźniej do 30 listopada 2024

 

Przeznaczenie środków

• wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,

• zakupu sprzętu sportowego i/lub organizacja obozów sportowych (obóz min. 5- cio dniowy, realizowany poza miejscem funkcjonowania klubu),

Komponent obowiązkowy Programu

• prowadzenie systematycznych zajęć sportowych/sportowo-rekreacyjnych/ rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,

– klub jest zobowiązany do realizacji systematycznych zajęć przez cały – deklarowany we wniosku, okres realizacji zadania

Wysokości dofinansowania

• kluby jednosekcyjne – 12 tys. złotych,

• kluby wielosekcyjne – 17 tys. złotych (wymóg: min. 2 szkoleniowców z 2 różnych zgłoszonych sekcji),

 

Dodatkowe wymogi dla uczestników Programu

wymagane jest, aby uczestnicy zajęć sportowych realizowanych w ramach Programu, przeszli testy sprawnościowe (co najmniej raz w trakcie realizacji zadania), których wyniki zostaną wprowadzone przez klub sportowy zakwalifikowany do wsparcia, do ewidencji Projektu „Sportowe Talenty” https://sportowetalenty.gov.pl

 

Udział w zadaniu „środków własnych”

• wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł – nie mniej niż 5 % całości kosztów zadania,

• udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego, m.in. w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury sportowej, ze środków Unii Europejskiej, pozyskany od sponsorów; może to być wkład własny klubu, w tym w postaci pracy wolontariuszy,

• udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów.

 

UWAGA:

szczegółowe warunki i kryteria udziału w Rządowym Programie „KLUB” – edycja 2024, zostały zawarte w Regulaminie, który został opracowany na podstawie ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki w dniu 17 listopada 2022 roku Programu „KLUB” – edycja na lata 2023-2025, z uwzględnieniem zmian zapisów Programu ogłoszonych przez Ministra Sportu i Turystyki 7 marca 2024r.

Regulamin jest zamieszczony na stronie https://rzadowyprogramklub.pl

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
22/07/2024
temperature icon 32°C
zachmurzenie duże
Humidity 38 %
Pressure 1011 hPa
Wind 9 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top