Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór w ramach działania 8.5 Usługi społeczne. Poniżej przedstawiamy szczegóły.

Kwota alokoacji?
49 229 443,2 zł

Minimalna wartość projektu?
100 000 zł

Forma wsparcia?
Dotacja

Typ naboru?
Konkurencyjny

Termin naboru?
07.05.2024 – 09.07.2024

Wyniki?
I kwartał 2025

DLA KOGO?

-Administracja publiczna
-Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
-Przedsiębiorstwa
-Służby publiczne

Wnioskodawcą uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest:

a. jednostka samorządu terytorialnego i/lub jednostka organizacyjna działająca w imieniu tej jednostki;

albo b. związek lub porozumienie lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;

albo c. podmiot świadczący usługi społeczne;

albo d. podmiot wymieniony w art. 3 ust 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U z 2023 r. poz. 571) statutowo działający w obszarze pomocy i integracji społecznej;

albo e. instytucja pomocy i integracji społecznej;

albo f. podmiot ekonomii społecznej.

NA CO?

Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług

W ramach postępowania wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie następujące typy projektów określone w SZOP w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne:

Typ 3. Wsparcie w zakresie tworzenia i funkcjonowania mieszkań treningowych i wspomaganych, w tym wsparcie kadry tych mieszkań, rozwój mieszkalnictwa adaptowalnego oraz innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne i mieszkaniowe
Typ 4. Wsparcie procesu usamodzielniania osób przebywających w placówkach całodobowych.

Jak przygotować wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w SOWA EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej SOWA EFS.

Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) dla wnioskodawców/beneficjentów oraz Regulamin korzystania z SOWA EFS dostępne są na ww. stronie internetowej.

Wniosek należy wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w zakresie Priorytetów VIII-X stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu.

Wniosek o dofinansowanie projektu jest składany wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA EFS.

Zgodnie z kryterium ogólnym formalnym nr 5: Wsparcie polityki spójności będzie udzielane wyłącznie projektom i Wnioskodawcom i/lub Partnerom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060.

Kryterium ma zastosowanie do jednostek samorządu terytorialnego (oraz podmiotów przez nie kontrolowanych lub od nich zależnych) i ich jednostek organizacyjnych. Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczenia (w postaci pliku pdf podpisanego ważnym podpisem kwalifikowanym), stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu oraz zapisów we wniosku o dofinansowanie. Oświadczenie składane jest za pośrednictwem SOWA EFS.

 

Źródło:  Portal Funduszy Europejskich/ https://funduszeue.lubelskie.pl

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
19/05/2024
temperature icon 18°C
zachmurzenie duże
Humidity 76 %
Pressure 1015 hPa
Wind 13 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top