Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór w ramach działania 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa. Poniżej przedstawiamy szczegóły naboru.

Kwota alokoacji?
29 212 151,79 zł

Poziom dofinansowania?
do 85%

Forma wsparcia?
Program wsparcia, Szkolenie

Typ naboru?
Konkurencyjny

Termin naboru?
13.05.2024 – 19.07.2024

Wyniki?
I kwartał 2025

DLA KOGO?

-Administracja publiczna
-Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
-Partnerzy społeczni
-Służby publiczne

NA CO?

Metody integracji z rynkiem pracy oraz powrotu na rynek pracy osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji

W ramach postępowania wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektu określone w SZOP w ramach Działania 8.1, tj.

• typ projektu nr 2: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, w szczególności wykorzystujące instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej,
z uwzględnieniem potrzeb w zakresie asystencji osobistej, w tym także w ramach podmiotów reintegracyjnych (WTZ, ZAZ, CIS, KIS), włącznie z tworzeniem nowych podmiotów, za wyjątkiem WTZ;

• typ projektu nr 3: Podnoszenie świadomości na temat przepisów i polityk antydyskryminacyjnych; współpraca ze społecznościami lokalnymi, społeczeństwem obywatelskim (w tym organizacjami pozarządowymi) i partnerami społecznymi w celu zwalczania dyskryminacji, w tym działania promocyjne, kampanie informacyjne i inicjatywy informacyjne z udziałem „ambasadorów” (osób uznanych i szanowanych w społeczności docelowej);

• typ projektu nr 4: Projekty bezpośrednio związane ze zwalczaniem wszelkich form dyskryminacji – stworzenie systemu wsparcia dla osób dyskryminowanych (np. ofiar mowy nienawiści lub przemocy ze względu na orientację seksualną, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność i inne powody).
Jak się ubiegać

Jak przygotować wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w SOWA EFS, który jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z EFS+. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej: SOWA EFS.

Przy opracowywaniu wniosku należy korzystać z Instrukcji użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) dla wnioskodawców/beneficjentów dostępnych na wyżej wskazanej stronie internetowej.

Jak składać wniosek?
Online. Wniosek o dofinansowanie projektu jest składany wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA EFS.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich/ https://funduszeue.lubelskie.pl

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
29/05/2024
temperature icon 25°C
zachmurzenie duże
Humidity 50 %
Pressure 1013 hPa
Wind 17 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top