Rusza nabór na dofinansowanie w 2024 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich realizowanych w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”,  działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”. Poniżej przedstawiamy szczegóły naboru.

Na realizację zadań z zakresu naboru Programu na 2024 rok zaplanowano kwotę w wysokości:  100 000 000 zł. Ostateczna wysokość dostępnych środków finansowych może się zmienić, w przypadku dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym w zakresie części 25 – Kultura fizyczna na dany rok.

 

1.  Zadania realizowane w ramach naboru

 

 1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
 2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
 3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych
  w ramach działań rządu dotyczących „Współpracy z Polonią i Polakami za granicą”;
 4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych  przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

2. Zasady przyznawania dotacji:

 

2.1. O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach naboru mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej (tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje) – z wyłączeniem polskich związków sportowych
w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599
z późn. zm.)
.

2.2. Wnioski składane w ramach niniejszego naboru mogą dotyczyć wyłącznie projektów zadań publicznych w ramach obszarów wymienionych w pkt. 1.

2.3. Składane wnioski muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5% całości kosztów zadania.

Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach innych programów. Środki pochodzące z innych źródeł nie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty pośrednie zadania.

2.4. Zadania zlecone realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.

 

3. Cele i priorytety naboru.
3.1. Główne cele:

 • Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych
  i środowiskowych;
 • Tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
 • Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
 • Promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk
  i grup społecznych;
 • Promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości  sportu;
 • Edukacja patriotyczna poprzez sport;
 • Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
 • Niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach
  i grupach społecznych.

 

3.2. Priorytety:

 • Inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie, w szczególności wśród rodzin, seniorów, dzieci i młodzieży, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób defaworyzowanych;
 • Promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej służących solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej;
 • Integrowanie i angażowanie organizacyjne i finansowe jednostek samorządu terytorialnego, oraz innych podmiotów do szerokiej współpracy przy realizacji przedsięwzięć z obszaru sportu powszechnego;
 • Wspieranie wydarzeń sportowych związanych z upamiętnieniem ważnych wydarzeń historycznych lub osób, które swoją bohaterską postawą i życiem stanowią wzorce dla kolejnych pokoleń.

 

Szczegółowe cele i priorytety poszczególnych zadań realizowanych w naborze określono
w Programie „Sport dla Wszystkich”, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

 

4. Termin, tryb składania i rozpatrywania wniosków

4.1. Wniosek stanowią: formularz główny (wniosek), załącznik nr 1- Zakres rzeczowy zadania publicznego, załącznik nr 2 – Plan rzeczowo – finansowy  kosztów  zadania  publicznego (ewentualne załączniki nr 2 jednostkowe), załącznik nr 3 – Plan finansowy  kosztów  pośrednich ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz pozostałe wymagane dokumenty:

 • skany wydruku komputerowego lub wyciągu aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy;
 • skan aktualnego statutu wnioskodawcy;
 • skan sprawozdania merytorycznego za 2022 rok,
 • skan sprawozdania finansowego za 2022 rok (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe);
 • skan podpisanego oświadczenia o zgodności tożsamej treści przekazanych ww. dokumentów (treść oświadczenia do pobrania w systemie AMODIT na etapie składania wniosku), osób/osoby reprezentującej wnioskodawcę – statutowo upoważnionych/ej do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych, posiadających zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych, w tym zawierania umów w imieniu podmiotu (wskazanych/ej we wniosku – formularz główny)

Skan danego dokumentu powinien być zapisany w jednym pliku w formacie pdf.
i odpowiednio nazwany, np. KRS, wyciąg z ewidencji, sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe, oświadczenie.

W przypadku organizacji, która powstała w 2023 lub 2024 roku należy dołączyć wyciąg
z ewidencji potwierdzający datę rejestracji oraz oświadczenie, że z uwagi na to, nie posiadają sprawozdań za 2022 rok.

 

W przypadku wniosków dotyczących projektu obejmującego kilka zadań jednostkowych, składających się na jedno duże zadanie, należy sporządzić załączniki nr 2 jednostkowe do każdego zadania jednostkowego oraz jeden załącznik nr 2 zbiorczy, zadania jednostkowe należy również uwzględnić w załączniku nr 1.

 

4.2. Wnioski należy przygotować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu i Turystyki AMODIT. Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzona wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT. Wypełnione formularze należy przesłać drogą elektroniczną w systemie AMODIT.

 

4.3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Zleceniobiorcą.

 

4.4. Wnioski należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 1 marca 2024 roku (do godziny 23:59).

4.5. Datą złożenia wniosku jest data wysłania elektronicznego w systemie AMODIT (data nie może wykraczać poza termin składania wniosków).

4.6. Wnioski złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do 17 maja 2024 r.

4.7. Wnioski o dofinansowanie złożone po terminie określonym w ogłoszeniu naborowym nie będą rozpatrywane.

4.8. Wnioski niekompletne, sporządzone na niewłaściwych formularzach nie będą rozpatrywane. Nie będą rozpatrywane również wnioski dostarczone w formie papierowej nie przekazane w wersji elektronicznej.

4.9. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do dofinansowania, jak również z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

 

Uwaga:

 

Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki wyłącznie zadań o których mowa w DZIALE III Programu Sport dla Wszystkich, których termin realizacji nie wykracza poza 31 grudnia 2024 roku.

 

 

Przedmiotem dofinansowania mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia zaplanowane w roku kalendarzowym 2024.

 

5. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu wniosków:

 

5.1. Wnioski rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 1. spełnienie wymogów formalnych;
 2. zgodność zakresu merytorycznego wniosku z obszarami zadań i priorytetami określonymi w programie oraz znaczenie projektu dla upowszechniania i promocji sportu;
 3. zasięg działania wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania;
 4. zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy;
 5. udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz z innych źródeł;
 6. oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania;
 7. doświadczenie przy realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu przy udziale środków publicznych;
 8. ocena poprawności przedstawienia wszystkich elementów merytoryczno-finansowych projektu  (np. błędy rachunkowe, pisarskie i nieścisłości informacyjne).

 

5.2. Odrzuceniu podlegają wnioski zawierające błędy formalne, w szczególności:

 1. złożone bez wykorzystania systemu AMODIT,
 2. złożone z wykorzystaniem konta AMODIT należącego do innego wnioskodawcy,
 3. sporządzone na niewłaściwym formularzu lub bez wymaganych załączników
  i dokumentów określonych w ogłoszeniu naborowym,
 4. złożenie dokumentacji wniosku podpisanej przez osoby nieuprawnione do reprezentowania wnioskodawcy lub nieopatrzonej podpisem (oświadczenie),
 5. złożenie wniosku po terminie określonym w ogłoszeniu naborowym,
 6. złożenie wniosku na zadania inne niż określone w ogłoszeniu naborowym,
 7. złożenie wniosku przez podmiot nieuprawniony do ubiegania się o dofinansowanie,

preliminowanie kosztów zadania niezgodnie z warunkami określonymi
w ogłoszeniu naborowym.

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony formularz główny (wniosek) oraz załączniki nr 1, 2, 2 jednostkowe – w przypadku wniosków dotyczących projektu obejmującego kilka zadań jednostkowych, składających się na jedno duże zadanie oraz załącznik nr 3;
 2. skany wydruku komputerowego lub wyciągu aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy;
 3. skan aktualnego statutu wnioskodawcy;
 4. skan sprawozdania merytorycznego za 2022 rok,
 5. skan sprawozdania finansowego za 2022 rok (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe) ;
 6. skan podpisanego oświadczenia o zgodności tożsamej treści przekazanych ww. dokumentów (treść oświadczenia do pobrania w systemie AMODIT na etapie składania wniosku), osób/osoby reprezentującej wnioskodawcę – statutowo upoważnionych/ej do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych, posiadających zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych, w tym zawierania umów w imieniu podmiotu (wskazanych/ej we wniosku – formularz główny)

 

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych
w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wypełniony wniosek należy przesłać wyłącznie elektronicznie.

 

Skan danego dokumentu powinien być zapisany w jednym pliku w formacie pdf.
i odpowiednio nazwany, np. KRS, wyciąg z ewidencji, sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe, oświadczenie.

 

Oceny i wyboru wniosków dokonuje Departament Sportu dla Wszystkich poprzez powołaną przez Ministra Komisję oceniającą, która przedstawia propozycje dofinansowania do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki.

Niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie, zostanie przedstawiona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki https://www.gov.pl/web/sport, oraz w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ponadto, informacja o przyznanym dofinansowaniu zostanie przesłana w systemie AMODIT.

Podstawa prawna:

 

Wnioskodawcy, których wnioski zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem
i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w szczególności, zgodnie z przepisami:

 • Art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.).

 

Pytania i wątpliwości można zgłaszać pod numerami telefonu (022) 2447 356, (022) 2447 358, (022) 2447 323, (022) 2447 303 (022), 2443 215, (022) 2443 165, (022) 2443 188 lub (022) 2443 235.

 

 

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WSZYSTKIMI ZAPISAMI OGŁOSZENIA ORAZ PROGRAMU (Stanowiącego załącznik do ogłoszenia wraz z instrukcją wypełniania wniosku oraz najczęściej zadawanymi pytaniami) I ZGODNIE Z ICH TREŚCIĄ DOPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW FORMALNYCH

 

Wymogi formalne (komentarz):

 1. Wnioski i załączniki powinny być wypełnione w sposób kompletny tzn. wszystkie wymagane pola. W ofercie należy uwzględnić te wszystkie informacje, które wskazują na celowość
  i zasadność umieszczenia środków finansowych w poszczególnych pozycjach planu finansowego. Szczególnie dotyczy to opisu zadania.
 2. Koszty pośrednie MSiT mogą stanowić do 10% wysokości kosztów bezpośrednich MSiT.
 3. Koszty bezpośrednie MSiT przeznaczone na sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadania nie mogą stanowić całości środków dotacji.
 4. Koszty bezpośrednie MSiT przeznaczone na zakup lub produkcję materiałów promocyjnych, w tym w szczególności: banerów, koszulek, plakatów, gadżetów (bez nagród i ubiorów),  promocję przedsięwzięcia, wsparcie logistyczne, działania marketingowe, usługi wydawnicze, nie mogą stanowić całości środków dotacji.
 5. Realizowane zadania mogą być organizowane wyłącznie na terenie Polski.
 6. Skan danego dokumentu powinien być zapisany w jednym pliku w formacie pdf.
  i odpowiednio nazwany, np. KRS, wyciąg z ewidencji, sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe.
 7. Zapis w statucie „upoważnione osoby” oznacza konieczność załączenia do wniosku skanu stosownego upoważnienia dla osób podpisujących dokumenty wniosku.
 8. Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem wniosku naborowego.
 9. Udział finansowych środków pochodzących z innych źródeł (przy braku środków własnych w wysokości co najmniej 5% całości kosztów realizacji zadania) stanowić może:
 1. wkład osobowy – prace społeczne członków organizacji i świadczenia wolontariuszy planowane do zaangażowania w realizację zadania publicznego (na podstawie stosownego porozumienia z wyceną świadczenia);
 2. wkład rzeczowy, np.: nieruchomości, infrastruktura sportowa, środki transportu, maszyny, i urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna, itp.) planowana do wykorzystania w realizacji zadania publicznego – na podstawie stosownej umowy z określeniem kwoty usługi (bez zasobów własnych organizacji).

 

 1. Ze środków MSiT, nie można dofinansować jako obsługa zadania, kosztów w zakresie:
 • remontów biura;
 • wyposażenia biura w meble;
 • badań i ubezpieczeń pracowniczych;
 • doszkalania pracowników;
 • odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii;
 • funduszu socjalnego;
 • lokalnych ryczałtów samochodowych

Więcej informacji pod linkiem.

 

Źródło:  www.gov.pl

Autor:Redakcja
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
22/06/2024
temperature icon 29°C
zachmurzenie małe
Humidity 48 %
Pressure 999 hPa
Wind 21 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top