W ramach zadania „Na rzecz dobra wspólnego!” rozpoczyna się realizacja zajęć. Przewiduje się realizację 80 godzin warsztatów ekonomicznych i społecznych i 100 godzin konsultacji/porad prawnych i psychologicznych. Zadanie finansowane jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Priorytetu 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego.

 

Projekt realizowany jest w okresie 01.11.2023 r. – 31.12.2024 r. W ramach zaplanowanych działań wsparciem zostanie objętych 70 osób zamieszkujących województwo lubelskie, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadania realizowane będą na terenie województwa lubelskiego, z naciskiem na gminy wchodzące w obszar powiatu lubelskiego. Efektywne funkcjonowanie społeczeństwa wymaga m.in. podejmowania racjonalnych decyzji finansowych. Niezbędna jest zatem efektywna edukacja w tym zakresie. W związku z tym faktem planujemy, poprzez realizację projektu upowszechniać wiedzę o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtować postawy sprzyjające jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego, zwiększać znajomość zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, upowszechniać wiedzę o obrocie gotówkowym i bezgotówkowym, kształtować postawy sprzyjające przedsiębiorczości, przeciwdziałać wykluczeniu finansowemu i kształtować odpowiedzialność przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych, popularyzować wiedzę na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza, promować nowoczesne postawy wpływające na kształtowanie kapitału społecznego związanego z rozwojem gospodarczym.

Zaplanowane w ramach projektu działania są odpowiedzią na potrzeby naszej grupy docelowej. Poza pozyskaniem praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania finansami, uczestnicy projektu zdobędą wiedzę w zakresie podstaw prawnych podejmowanych decyzji, a także zostaną objęci wsparciem psychologicznym i doradztwem zawodowym. Poprzez realizację projektu będziemy również propagować patriotyzm gospodarczy. W trakcie realizacji projektu będziemy kłaść nacisk na włączenie społeczne naszych beneficjentów.

Warsztaty prowadzone będą przez ekspertów i specjalistów, którzy na co dzień borykają się w swoim życiu ze sprawami z danej tematyki. Wszystkie omawiane kwestie będą poparte licznymi przykładami z życia codziennego, z którymi spotykają się lub mogą się spotkać właśnie uczestnicy projektu. Warsztaty zostaną ukierunkowane na poszerzenie wiedzy z zakresu: bezpiecznego korzystania z nowoczesnych usług bankowych (karty płatnicze, rachunki internetowe), ochrony przed cyberprzestępczością w odniesieniu do finansów osobistych, bezgotówkowych instrumentów płatniczych, budowania wiarygodności finansowej, bezpieczeństwa w handlu, konstruowania i zarządzania budżetem domowym, optymalizacji wydatków, racjonalnego oraz bezpiecznego oszczędzania i inwestowania, upowszechniania znaczenia oszczędności dla gospodarki, świadomego korzystania z kredytów i pożyczek, ukazania konsekwencji zadłużenia, unikania pułapki kredytowej, zarządzania finansami i planowania przyszłości finansowej zwłaszcza w warunkach niepewności, bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej i elektronicznych instrumentów płatniczych. aktywnych metod poszukiwania pracy, planowania działalności gospodarczej, pozyskiwania funduszy na działalność gospodarczą (zarówno na otwarcie działalności, jak i korzystania z dostępnych metod wsparcia finansowego i niefinansowego), psychologii w biznesie, ukazania mechanizmów zachowań podmiotów gospodarczych i spirali zadłużenia: zysk a ryzyko, upowszechniania etyki w biznesie i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, innowacyjności i poszerzenia kompetencji cyfrowych, kształtowania patriotyzmu gospodarczego, sprzyjającego wzrostowi konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki oraz wzmacniania pozytywnego wizerunku polskiego konsumenta.

Tematyka spotkań będzie również obejmowała informacje o narodowości kapitału oraz konstrukcji kapitałowej głównych spółek prowadzących działalność w istotnych dla porządku społecznego branżach: spożywcza, medialna, bankowa, usługowa, energetyczna, komunikacyjna, promocji odpowiedzialności społecznej w życiu gospodarczym. W trakcie warsztatów będziemy promować proekologiczne zachowania oraz patriotyzm gospodarczy na przykładzie działalności Eugeniusza Kwiatkowskiego – jego myśli ekonomicznej szanowanej przez wszystkie środowiska społeczno-polityczne w Polsce. Równolegle z warsztatami, w celu zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwa, będzie prowadzona również edukacja społeczna m.in. w zakresie uświadamiania, co do wpływu nieprawidłowych zachowań, zagrożeń związanych z oszustwami i kradzieżami, które są w obecnych czasach zjawiskami powszednimi. Warsztaty oraz konsultacje zamierzamy prowadzić od stycznia do końca listopada 2024 r. Warsztaty będą miały formę cyklu spotkań złożonych z dwóch modułów wypełnionych z indywidualnymi i grupowymi ćwiczeniami opartymi na przykładach z życia codziennego.  Przewiduje się realizację 80 godzin warsztatów ekonomicznych i społecznych i 100 godzin konsultacji/porad prawnych i psychologicznych.

 

Autor:Redakcja
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
22/06/2024
temperature icon 28°C
zachmurzenie małe
Humidity 58 %
Pressure 1009 hPa
Wind 18 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top