Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór w ramach działania 10.4 Kształcenie zawodów. Poniżej przedstawiamy szczegóły naboru.

 

KIEDY?

Od 01.02.2024 do 25.03.2024.

 

DLA KOGO?

Partnerzy społeczni. Zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności w ramach projektu EFS+ wsparcie udzielane jest uczestnikom projektu lub podmiotom określonym we wniosku o dofinansowanie projektu, spełniającym następujące warunki kwalifikowalności uczestników projektu:

a) spełnienie przez nich kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, co jest potwierdzone właściwym dokumentem, w szczególności zaświadczeniem lub innym dokumentem wystawionym przez właściwy podmiot, albo oświadczeniem uczestnika projektu lub podmiotu otrzymującego wsparcie, jeżeli kryterium kwalifikowalności nie może zostać potwierdzone dokumentem wystawionym przez właściwy podmiot, z zastrzeżeniem rozdziału 4, pkt 3-5 Wytycznych kwalifikowalności, oraz

b) uzyskanie danych o uczestniku projektu, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia EFS+, tj. m.in. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie lub danych uczestnika projektu lub podmiotu otrzymującego wsparcie potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji, oraz zobowiązanie uczestnika projektu do przekazania informacji na temat jego sytuacji po opuszczeniu projektu.

 

NA CO?

Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury)

W ramach postępowania wsparciem może zostać objęty wyłącznie następujący typ projektu określony w SZOP w ramach Działania 10.4, tj. typ projektu nr 5: Budowanie potencjału partnerów społecznych w zakresie działań wspierających kształcenie zawodowe.

Zgodnie z obowiązującym w ramach postępowania kryterium specyficznym dostępu nr 4: Zakres wsparcia: Wsparcie udzielone beneficjentowi – partnerowi społecznemu oraz jego organizacjom członkowskim (o ile dotyczy) – służy rozwijaniu i wzmacnianiu zdolności w wymiarze osobowym, organizacyjnym, w celu poprawy skuteczności i efektywności realizowanych działań statutowych na terenie województwa lubelskiego.

Zgodnie z obowiązującym w ramach postępowania kryterium specyficznym dostępu nr 5: Zakres wsparcia: Projekt zakłada realizację wsparcia w zakresie wzmocnienia potencjału instytucjonalnego, związanego z uczestnictwem partnerów społecznych w działaniach na rzecz kształcenia zawodowego w regionie, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, w tym z zakresu m.in.: a) rozwoju współpracy otoczenia społeczno-gospodarczego ze szkołami lub placówkami systemu oświaty prowadzącymi kształcenie zawodowe na terenie województwa lubelskiego, b) zdobycia nowych umiejętności, wiedzy lub uzyskania kwalifikacji przez członków lub przedstawicieli partnera społecznego.

Zgodnie z obowiązującym w ramach postepowania kryterium specyficznym dostępu nr 6: Zakres wsparcia: Wnioskodawca zapewnia, że wsparcie w ramach projektu nie przewiduje działań, realizowanych w innych projektach, w szczególności w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Zgodność projektu z typem określonym w SZOP oraz pozostałymi wymogami określonymi w SZOP dla Działania 10.4 podlega ocenie na podstawie kryterium specyficznego dostępu nr 2: Projekt jest zgodny zapisami Działania 10.4 Kształcenie zawodowe Priorytetu X Lepsza edukacja Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-20277.

Niniejszy nabór realizuje Temat działań nr 20 tj. Rozwijanie współpracy pomiędzy pracodawcami a instytucjami edukacji formalnej i pozaformalnej w ramach Obszaru oddziaływania VII Współpraca pracodawców z edukacją formalną i pozaformalną, określony w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (część szczegółowa).

 

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Online. Wniosek o dofinansowanie projektu jest składany wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA EFS.

 

Więcej informacji pod linkiem.

 

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

 

 

 

Autor:Redakcja
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
25/06/2024
temperature icon 19°C
pochmurnie
Humidity 63 %
Pressure 1010 hPa
Wind 8 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top