Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór w ramach działania 7.8 Infrastruktura ochrony zdrowia. Szczegóły przedstawiamy poniżej.

DLA KOGO?

Instytucje ochrony zdrowia. Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie jest Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

 

NA CO?

Infrastruktura zdrowotna. Wyposażenie opieki zdrowotnej. Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie:Typ projektu 3: Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej świadczonej w formie środowiskowej (w tym dziennej, domowej, paliatywnej i hospicyjnej) oraz środowiskowej opieki psychiatrycznej i Centrów Zdrowia Psychicznego poprzez budowę, przebudowę i modernizację obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażenie, m.in. w sprzęt medyczny. Nabór w zakresie wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny nr FELU.07.08-IZ.00-001/24 w ramach Działania 7.8 Infrastruktura ochrony zdrowia (typ projektu 3) Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ogłoszonym na stronie internetowej www.funduszeue.lubelskie.pl, w dniu 24 stycznia 2024 r. rozpoczyna się nabór nr FELU.07.08-IZ.00-001/24 w zakresie wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny w ramach Działania 7.8 Infrastruktura ochrony zdrowia (typ projektu 3) Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Instytucją Organizującą Nabór jest Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Czynności związane z przeprowadzeniem ww. procedury realizuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin.

 

KIEDY?
Od 24.01.2024 do 29.02.2024. Wyniki II kwartał

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW?

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać za pośrednictwem systemu CST2021 w aplikacji WOD2021 w odpowiedzi na udostępniony nabór dostępny pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl

 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW?

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 5 do Regulaminu wyboru projektów.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu

1. Kwota środków z EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektu w naborze wynosi 10 000 000,00 EUR, tj. 43 355 000,00 PLN.
2. Kwota środków z Budżetu Państwa przeznaczona na dofinansowanie projektów w naborze zgodnie ze zgodą Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 listopada 2023 (pismo znak: DRP-IV.5117.64.2023.AP) wynosi 5 452 114,92 PLN PLN.
3. Łącznie kwota środków z EFRR oraz BP przeznaczona na dofinansowanie projektów w naborze wynosi 48 807 114,92 PLN.

Dofinansowanie, wkład własny projektu

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu z EFRR: 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.
2. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE+ współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 95% wydatków kwalifikowalnych.
3. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych:
15% – wydatków kwalifikowalnych,
5% – wydatków kwalifikowalnych – projekty współfinansowane z Budżetu Państwa.
4. Minimalna i maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.
5. Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI?

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących procedury oceny wniosku o dofinansowanie projektu udziela IZ FEL poprzez konsultacje elektroniczne (drogą elektroniczną na adres: defrr@lubelskie.pl).

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:Redakcja
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
22/06/2024
temperature icon 30°C
zachmurzenie małe
Humidity 53 %
Pressure 999 hPa
Wind 14 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top