Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór w ramach działania 3.11 Ochrona bioróżnorodności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. Poniżej przedstawiamy szczegóły naboru.

Kwota alokoacji?

21 546 500 zł

Poziom dofinansowania?

do 85%

Forma wsparcia?

Dotacja

Typ naboru?

Niekonkurencyjny

Termin naboru?

22.04.2024 – 31.10.2024

Wyniki?

IV kwartał

DLA KOGO?

Administracja publiczna
Instytucje nauki i edukacji
Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
Służby publiczne
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są podmioty zidentyfikowane w strategii terytorialnej będącej podstawą realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, jako podmioty realizujące projekty w ramach Działania 3.11

NA CO?

Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, dziedzictwo naturalne i zasoby naturalne, zielona i niebieska infrastruktura

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie:

Działania ochronne mające na celu zachowanie lub przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin, grzybów, zwierząt.
Monitoring siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin, grzybów, zwierząt jako element projektu ochrony bioróżnorodności
Zwalczanie inwazyjnych gatunków flory i fauny, jako element projektu ochrony bioróżnorodności.
Przebudowa/remont ośrodków edukacji ekologicznej, w tym doposażenie zaplecza dydaktycznego.
Budowa, rozwój ośrodków oraz centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o gatunki rodzime na obszarach miejskich i pozamiejskich, np. banków genowych, ogrodów botanicznych oraz parków miejskich służących ochronie i zwiększaniu różnorodności biologicznej.
Rozwój infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo służącej ograniczeniu antropopresji i degradacji środowiska.
Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej obszaru realizacji projektu ochrony bioróżnorodności jako element projektu.
Remediacja terenów zanieczyszczonych oraz rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą.

Nabór w zakresie wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny nr FELU.03.11-IZ.00-001/24 w ramach Działania 3.11 Ochrona bioróżnorodności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (typ projektu 1-8) Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ogłoszonym na stronie internetowej www.funduszeUE.lubelskie.pl, w dniu 22 kwietnia 2024 roku rozpoczyna się nabór nr FELU.03.11-IZ.00-001/24 w zakresie wyboru projektów
w sposób niekonkurencyjny, w ramach Działania 3.11 Ochrona bioróżnorodności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (typ projektu 1-8) Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Instytucją Organizującą Nabór jest Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Czynności związane z przeprowadzeniem ww. procedury realizuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin.

 

Sposób składania wniosków?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przesłać za pośrednictwem systemu CST2021 w aplikacji WOD2021 w odpowiedzi na udostępniony nabór dostępny pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl

 

Kryteria wyboru projektów?

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 5 do Regulaminu wyboru projektów.

Dofinansowanie, wkład własny projektu:

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu z EFRR: 85% wydatków kwalifikowalnych.

2. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 15% wydatków kwalifikowalnych.

3. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: brak ograniczeń kwotowych.

4. Minimalna i maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.

5. Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
19/05/2024
temperature icon 19°C
zachmurzenie duże
Humidity 71 %
Pressure 1014 hPa
Wind 11 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top