Przewodnicząca Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Pani Agnieszka Buczyńska ogłasza nabór na 5 członków Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1618), Przewodnicząca Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Pani Agnieszka Buczyńska ogłasza nabór na 5 członków Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) spośród kandydatów, z których każdy ma poparcie przynajmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Członkiem Rady może być osoba, która:

  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • posiada wiedzę i co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, pożytku publicznego i wolontariatu.

 

Zgłoszenie kandydata na członka Rady powinno zawierać:

  1. oświadczenie o poparciu dla kandydata pochodzące od przynajmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia (uwzględniany jest podpis elektroniczny osób uprawnionych);
  2. CV kandydata (uwzględniające numer telefonu i e-mail);;
  3. oświadczenia kandydata (zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2):
  • o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

Zgłoszenia należy składać do dnia 22 stycznia 2024 roku – decyduje data wpływu dokumentów do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

 

Zgłoszenie można przesłać:

• w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub elektronicznym podpisem ePUAP wraz z poparciem ww. organizacji także podpisanych elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub elektronicznym podpisem ePUAP oraz oświadczeniem kandydata (załącznik nr 2) z elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub elektronicznym podpisem ePUAP (dodatkowo pliki w formie edytowalnej rozszerzenie *.doc, *.docx) na adres e-mail: sekretariat_DOB@kprm.gov.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: „Zgłoszenie do Rady NIW-CRSO”.

lub

• w wersji papierowej wraz z załącznikami (oryginały dokumentów) na adres:

Departament Społeczeństwa Obywatelskiego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie do Rady NIW-CRSO”. W przypadku kandydata posiadającego poparcie uprawnionych podmiotów częściowo w wersji papierowej, a częściowo w wersji elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub elektronicznym podpisem ePUAP, konieczne jest przesłanie wszystkich dokumentów w wersji elektronicznej (w tym skanów dokumentów podpisanych odręcznie) i równocześnie przesłanie dokumentów podpisanych odręcznie pocztą tradycyjną.

 

Więcej informacji na stronie Narodowego Instytutu Wolności.

 

 

Źródło: https://niw.gov.pl/

Autor:Redakcja
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
25/06/2024
temperature icon 20°C
pochmurnie
Humidity 65 %
Pressure 1010 hPa
Wind 8 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top