Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór w ramach działania 9.3 Wsparcie instytucji rynku pracy. Poniżej znajdą Państwo szczegóły dotyczące naboru.

KIEDY?
Od 14.12.2023 do 16.08.2024 22:55

Wyniki: II kwartał 2024

DLA KOGO?

Służby publiczne

1. Zgodnie z kryterium specyficznym dostępu nr 1: Wnioskodawcą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

2. Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać we wniosku o dofinansowanie poprawny typ beneficjenta, wskazany w SZOP: Administracja publiczna.

3. We wniosku o dofinansowanie projektu należy wpisać pełną nazwę wnioskodawcy (zgodnie z wpisem do rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej wnioskodawcy).

4. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów:

a) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745);

b) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2023 r., poz. 2600 z późn. zm.).

5. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

6. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające sankcjom związanym z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji na Ukrainę.

 

NA CO?

Działania na rzecz modernizacji i wzmocnienia instytucji i służb rynku pracy celem oceny i przewidywania zapotrzebowania na umiejętności oraz zapewnienia terminowej i dopasowanej do potrzeb pomocy

Wsparcie na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz na rzecz przepływów na rynku pracy

Wsparcie na rzecz mobilności pracowników

1. W ramach postępowania wsparciem może zostać objęty wyłącznie następujący typ projektu określony w SZOP w ramach Działania 9.3, tj. typ projektu nr 2b: Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach sieci EURES: mające na celu realizacje działań skierowanych do odbiorców usług sieci EURES w tym osób bezrobotnych, poszukujących pracy, migrantów powrotnych, uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów oraz polskich i zagranicznych pracodawców.

2. Zgodność projektu z typem określonym w SZOP oraz pozostałymi wymogami określonymi w SZOP dla Działania 9.3 podlega ocenie na podstawie kryterium specyficznego dostępu nr 2 Zgodność projektu z SZOP: Zgodność projektu z Kartą Działania 9.3 – Wsparcie instytucji rynku pracy, Priorytetu IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy, Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 .

3. Zgodnie z obowiązującym w ramach postępowania kryterium specyficznym dostępu nr 3 Zakres wsparcia: Projekt zakłada realizację działań promocyjno-informacyjnych dotyczących sieci EURES skierowanych do osób bezrobotnych, poszukujących pracy, migrantów powrotnych, uczniów szkół i placówek ponadpodstawowych, studentów oraz pracodawców.

4. Zgodnie z obowiązującym w ramach postępowania kryterium specyficznym dostępu nr 4 Założenia projektu: Założenia projektu EURES dla odbiorców usług sieci EURES powinny posiadać pozytywną opinię ministra właściwego do spraw pracy (Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej).

5. Zgodnie z obowiązującym w ramach postępowania kryterium specyficznym dostępu nr 5 Realizacja projektu: Planowany do realizacji projekt EURES dla odbiorców usług sieci EURES powinien być ujęty w Krajowym Planie Działań sieci EURES w Polsce.

 

JAKIE DOKUMENTY PRZYGOTOWAĆ?

1. Wzór wniosku o dofinanoswanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

 

JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w SOWA EFS, który jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z EFS+. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej: https://sowa2021.efs.gov.pl

Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) dla wnioskodawców/beneficjentów oraz Regulamin korzystania z SOWA EFS dostępne są na wyżej wymienionej stronie internetowej
Jak składać wniosek?
Online

Wniosek o dofinansowanie projektu jest składany wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA EFS

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:Redakcja
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
22/06/2024
temperature icon 28°C
zachmurzenie małe
Humidity 59 %
Pressure 1009 hPa
Wind 18 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top