Kancelaria Prezesa Rady Ministrów jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania FERS.04.12 Wsparcie NGO w zakresie usług publicznych i współpracy Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego ogłasza konkurs nr FERS.04.12-IP.04-001/23, przedmiotem którego jest wybór wniosków do dofinansowania w zakresie wsparcia NGO działających w obszarach usług publicznych (edukacja i kształcenie, włączenie i integracja społeczna, rynek pracy, ochrona zdrowia), a tym samym zwiększenie jakości i dostępności dostarczanych przez NGO usług.

Wsparcie zakłada opracowanie i wdrożenie mechanizmów zapewniających m.in. podniesienie jakości, rozszerzenie zakresu i dostępności usług, kształcenie kadr z budowania potencjału instytucjonalnego NGO, szkolenia z zakresu prowadzonej działalności, doradztwo, które umożliwi organizacjom lepsze rozpoznawanie potrzeb. Przewidziano organizację programów płatnych staży w NGO oraz wsparcie organizacji działających na rzecz migrantów i uchodźców. Uprawnioną do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu (a następnie Beneficjentem projektu) może być wyłącznie organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wykluczeniem podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 4.Nabór wniosków prowadzony jest w terminie od 22 grudnia 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku. Planowana alokacja na niniejszy konkurs wynosi 20 000 000,00 PLN. Zadania Instytucji Ogłaszającej Nabór wykonuje Departament Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej: telefon (+48) 22 694 75 29;adres poczty elektronicznej efs@kprm.gov.pl.

 

Kiedy?
Data naboru wniosków od 22.12.2023 do 31.01.2024

 

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru?
czerwiec 2024 r

 

Miejsce składania wniosków?

Aby aplikować o uzyskanie dofinansowania należy złożyć wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem internetowego Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS+)1, zgodnie z opublikowaną w SOWA EFS+ Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021- 2027

 

Sposób składania wniosków?

za pośrednictwem internetowego Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS+)

 

Kto może składać wnioski?

Uprawnioną do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu (a następnie Beneficjentem projektu) może być wyłącznie –zgodnie z I kryterium dostępu – organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wykluczeniem podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 4.
Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Konkurs nr FERS.04.12-IP.04-001/23 dotyczy projektów ukierunkowanych na realizację typu projektów FERS Budowa i rozwój potencjału instytucjonalnego NGO do świadczenia usług publicznych. Projekty składane w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie powinny przyczynić się do realizacji celów Programu FERS, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego EFS+.CP4.K pn. Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej.
Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

 

Złożony wniosek o dofinansowanie projektu będzie podlegał ocenie merytorycznej pod względem:

a) ogólnych kryteriów merytorycznych ocenianych w systemie 0-1,

b) ogólnych kryteriów horyzontalnych ocenianych w systemie 0-1,

c) ogólnych kryteriów merytorycznych ocenianych punktowo,

d) szczegółowych kryteriów dostępu ocenianych w systemie 0-1,

e) szczegółowych kryteriów premiujących ocenianych punktowo, przeprowadzanej na podstawie odpowiednich Kart oceny merytorycznej stanowiących Załączniki 2, 3 i 4 do Regulaminu wyboru projektu.

 

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia?

Planowana alokacja na niniejszy konkurs wynosi 20 000 000,00 PLN

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:Redakcja
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
22/06/2024
temperature icon 30°C
zachmurzenie małe
Humidity 47 %
Pressure 999 hPa
Wind 11 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top