Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór w ramach działania 10.2 Edukacja przedszkolna. Poniżej znajdują się szczegóły dotyczące dofinansowania.

KIEDY?

Wnioski można składać od: 06.12.2023 roku do 29.01.2024 roku.

 

DLA KOGO?

Instytucje nauki i edukacji. Wnioskodawcą uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest: podmiot uprawniony do prowadzenia edukacji przedszkolnej, tj. publiczne lub niepubliczne przedszkole lub inna funkcjonująca forma wychowania przedszkolnego lub organ prowadzący podmiot wymieniony w lit. a); lub inny podmiot zamierzający prowadzić ośrodek wychowania przedszkolnego (OWP) lub szkoła i placówka oświatowa oraz jej organ prowadzący.

 

NA CO?

Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (z wyłączeniem infrastruktury). W ramach postępowania wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie następujące typy projektów określone w SZOP w ramach Działania 10.2, tj.:

Typ projektu nr 1: Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i związanej z tym bazy lokalowej i dydaktycznej;
Typ projektu nr 2: Unowocześnianie istniejącej bazy lokalowej i dydaktycznej w zakresie edukacji włączającej przedszkolnej;
Typ projektu nr 3: Programy rozwojowe OWP, uwzględniające m.in.:

poprawę dostępności OWP,dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz specjalistyczne, pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci, rodziców/opiekunów i nauczycieli, w tym w zakresie stymulowania rozwoju dziecka, rozwijania kompetencji wychowawczych i opiekuńczych, działania na rzecz usprawniania relacji i współpracy kadry z rodzicami/opiekunami,doskonalenie zawodowe kadry OWP (w tym nauczycieli i kadr zarządzających), w szczególności w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dziećmi zdolnymi i z dziećmi z niepełnosprawnościami, podnoszenie jakości systemu zarządzania OWP.

 

JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w SOWA EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej SOWA EFS. Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) dla wnioskodawców/beneficjentów oraz Regulamin korzystania z SOWA EFS dostępne są na ww. stronie internetowej. Wniosek należy wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w zakresie Priorytetów VIII-X stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu. Zgodnie z kryterium ogólnym formalnym nr 5: Wsparcie polityki spójności będzie udzielane wyłącznie projektom i Wnioskodawcom/Partnerom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060. Kryterium ma zastosowanie do jednostek samorządu terytorialnego (lub podmiotów przez nie kontrolowanych lub od nich zależnych) i ich jednostek organizacyjnych. Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczenia (w postaci pliku pdf podpisanego ważnym podpisem kwalifikowanym), stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu oraz zapisów we wniosku o dofinansowanie. Oświadczenie składane jest za pośrednictwem SOWA EFS.

 

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wniosek o dofinansowanie projektu jest składany wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA EFS. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Punkt Kontaktowy, ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, pokój nr 1.

 

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:Redakcja
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
26/02/2024
temperature icon 14°C
zachmurzenie duże
Humidity 94 %
Pressure 998 hPa
Wind 13 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top