Przypominamy! Rusza nabór na Działanie 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego z Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego od 02.11.2023 do 28.11.2023.

Dla Kogo?

Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne, Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są: Jednostki samorządu terytorialnego, Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, Partnerstwa publiczno – prywatne, Instytucje kultury, Lasy Państwowe parki narodowe i krajobrazowe, Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, Kościoły i związki wyznaniowe, Osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, Niepubliczne instytucje kultury, Organizacje pozarządowe, Podmioty ekonomii społecznej, Spółdzielnie mieszkaniowe.

 

Na co?

Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury. Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie:Wsparcie obiektów zabytkowych, zespołów tych zabytków wraz z ich otoczeniem do pełnienia funkcji związanych z kulturą poprzez prace konserwatorskie, restauratorskie, rewaloryzacyjne, renowacyjne, roboty budowlane oraz ich modernizację (z wyłączeniem rozbiórki), w tym: zakup, modernizacja wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu, roboty budowlane, modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) – wyłącznie jako element projektu,
prace konserwatorskie zabytków ruchomych (wyłącznie jako element projektu)
zapewnienie niezbędnych warunków funkcjonowania instytucji i twórców kultury w sieci (wyłącznie jako element projektu).

Przedsięwzięcia infrastrukturalne w sektorze kultury ukierunkowane na rozwijanie aktywności społecznej m.in. poprzez tworzenie /adaptację /dostosowanie budynków i przestrzeni do realizacji oferty kulturalnoedukacyjnej, rozwój innowacji społecznych, w tym:

zakup, modernizacja wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu, roboty budowlane, modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) – wyłącznie jako element projektu,
prace konserwatorskie zabytków ruchomych (wyłącznie jako element projektu)
zapewnienie niezbędnych warunków funkcjonowania instytucji i twórców kultury w sieci (wyłącznie jako element projektu).

Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym możliwość zapewnienia niezbędnych warunków funkcjonowania instytucji i twórców kultury w sieci (wyłącznie jako element projektu).
Projekty z zakresu ochrony dziedzictwa niematerialnego.
Projekty dotyczące nowych produktów w dziedzinie kultury.
Monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń.
Rewaloryzacja i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków.
Wsparcie dla fundacji kulturalnych, agencji i stowarzyszeń, które mobilizują nowych odbiorców za pomocą narzędzi i usług cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem ułatwiania integracji osób znajdujących się w trudniejszej sytuacji.

Nabór w zakresie wyboru projektów w sposób konkurencyjny nr FELU.07.09-IZ.00-002/23 w ramach Działania 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego (typ projektu 1a-c,2a-c,3,4,5,6,7,8) Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ogłoszonym na stronie internetowej www.funduszeue.lubelskie.pl, w dniu 2 listopada 2023 r. rozpoczyna się nabór nr FELU.07.09-IZ.00-002/23 w zakresie wyboru projektów w sposób konkurencyjny w ramach Działania 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego (typ projektu 1a-c,2a-c,3,4,5,6,7,8) Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Instytucją Organizującą Nabór jest Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Czynności związane z przeprowadzeniem ww. procedury realizuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin.

 

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać za pośrednictwem systemu CST2021 w aplikacji WOD2021 w odpowiedzi na udostępniony nabór dostępny pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 5 do Regulaminu wyboru projektów.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu

1. Kwota środków z EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze wynosi 31 399 000,00 EUR, tj. 145 512 385,70 PLN.
2. Kwota środków z Budżetu Państwa przeznaczona na dofinansowanie projektów w naborze zgodnie ze zgodą Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2023 r. (pismo znak: DRP-IV.5117.34.2023.AP) wynosi 15 893 129,26 PLN.
3. Łącznie kwota środków z EFRR oraz BP przeznaczona na dofinansowanie projektów w naborze wynosi 161 405 514,96 PLN.

Dofinansowanie, wkład własny projektu

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu z EFRR: 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.
2. Maksymalny poziom dofinansowania projektu z Budżetu Państwa: 10% wydatków kwalifikowalnych projektu (wyłącznie dla projektów wynikających z Gminnych Programów Rewitalizacji pozytywnie zaopiniowanych przez IZ FEL i wpisanych na wykaz GPR prowadzony przez IZ FEL).
3. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE+współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję): 95% wydatków kwalifikowalnych.
4. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 15% – wydatków kwalifikowalnych, 5% – wydatków kwalifikowalnych (projekty współfinansowane z Budżetu Państwa).
5. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu z EFRR: 7 000 000,00 PLN.

 

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących procedury oceny wniosku o dofinansowanie projektu udziela IZ FEL poprzez konsultacje elektroniczne (drogą elektroniczną na adres: defrr@lubelskie.pl)

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:Redakcja
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
29/05/2024
temperature icon 24°C
słabe opady deszczu
Humidity 73 %
Pressure 1011 hPa
Wind 11 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top