Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór w ramach działania 7.6 Infrastruktura usług i integracji społeczne. Poniżej przedstawiamy szczegóły.

Kwota alokoacji?
58 105 832,15
Poziom dofinansowania?
do 95%
Forma wsparcia?
Dotacja
Typ naboru?
Konkurencyjny
Data naboru?

od 24.07.2024 do 25.09.2024

 

Wyniki?

I kwartał 2025

DLA KOGO?

 • Administracja publiczna
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są:

• Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,

• Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

• Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

• Organizacje pozarządowe.

NA CO

 • Infrastruktura mieszkaniowa (inna niż dla migrantów, uchodźców i osób objętych ochroną międzynarodową lub ubiegających się o nią)
 • Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do włączenia społecznego

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie:

 1. Projekty w zakresie:
 1. robót budowlanych i wyposażenia infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej, rozwoju usług w społeczności lokalnej i deinstytucjonalizacji usług w powiązaniu z działaniami EFS+ w ramach rozwoju usług społecznych i zdrowotnych w CS 4k),
 2. robót budowlanych i wyposażenia infrastruktury społecznej na rzecz integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów w powiązaniu
  z działaniami EFS+ w ramach rozwoju usług społecznych i zdrowotnych w CS 4k) oraz w ramach działań skierowanych do obywateli państw trzecich w CS 4i),
 3. robót budowlanych i wyposażenia infrastruktury na potrzeby realizacji usług
  w społeczności lokalnej w szczególności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych i osób starszych w powiązaniu z działaniami EFS+ w ramach rozwoju usług społecznych i zdrowotnych w CS 4k),
 4. robót budowlanych i wyposażenia infrastruktury mieszkań treningowych
  i wspomaganych (w uzasadnionych przypadkach także zakup lokali mieszkalnych na przedmiotowe cele) skierowanej w szczególności dla osób opuszczających pieczę zastępczą, zakłady poprawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, w powiązaniu
  z działaniami EFS+ w ramach rozwoju usług społecznych i zdrowotnych w CS 4k) oraz działań ukierunkowanych na deinstytucjonalizację pieczy zastępczej czy usług dla osób w kryzysie bezdomności w CS 4l),
 5. robót budowlanych i wyposażenia infrastruktury mieszkań treningowych
  i wspomaganych, mieszkań z usługami/ze wsparciem (w uzasadnionych przypadkach także zakup lokali mieszkalnych na przedmiotowe cele) skierowanej dla cudzoziemców objętych indywidualnym planem integracji w powiązaniu z działaniami EFS+ w ramach rozwoju usług społecznych i zdrowotnych w CS 4k) oraz w ramach działań skierowanych do obywateli państw trzecich w CS 4i).
 1. Wsparcie infrastruktury (mieszkania/lokale – z wyłączeniem budowy nowych obiektów) wykorzystywanej w ramach najmu socjalnego, w tym dla cudzoziemców objętych indywidualnym planem integracji w powiązaniu z działaniami EFS+ w ramach rozwoju usług społecznych i zdrowotnych w CS 4k) oraz w ramach działań skierowanych do obywateli państw trzecich w CS 4i).

Nabór w zakresie wyboru projektów w sposób konkurencyjny nr FELU.07.06-IZ.00-001/24 w ramach Działania 7.6 Infrastruktura usług i integracji społecznej (typ projektu 1 a-e, 2) Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ogłoszonym na stronie internetowej www.funduszeue.lubelskie.pl, w dniu 24 lipca 2024 roku rozpoczyna się nabór w zakresie wyboru projektów do dofinansowania w sposób konkurencyjny nr FELU.07.06-IZ.00-001/24, w ramach Działania 7.6 Infrastruktura usług i integracji społecznej, Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (typ projektu: 1 a-e, 2).

Instytucją Organizującą Nabór jest Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Czynności związane z przeprowadzeniem ww. procedury realizuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przesłać za pośrednictwem systemu CST2021
w aplikacji WOD2021 w odpowiedzi na udostępniony nabór dostępny pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 5 do Regulaminu wyboru projektów.

Dofinansowanie, wkład własny projektu:

 1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu z EFRR: 85% wydatków kwalifikowalnych.
 2. Maksymalny poziom dofinansowania projektu z BP: 10% wydatków kwalifikowalnych projektu wyłącznie dla działań wspieranych w ramach kategorii interwencji 126 – Infrastruktura mieszkaniowa (inna niż dla migrantów, uchodźców i osób objętych ochroną międzynarodową lub ubiegających się o nią).
 3. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych
  na poziomie projektu (środki UE+ współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 95% wydatków kwalifikowalnych projektu – wyłącznie dla działań wspieranych w ramach kategorii interwencji 126 – Infrastruktura mieszkaniowa (inna niż dla migrantów, uchodźców i osób objętych ochroną międzynarodową lub ubiegających się o nią), dla pozostałych projektów: 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.
 4. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 15% wydatków kwalifikowalnych – projekty nieobjęte współfinansowaniem z Budżetu Państwa, 5% wydatków kwalifikowalnych – projekty współfinansowane z Budżetu Państwa.
 5. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: brak ograniczeń kwotowych.
 6. Minimalna i maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.
 7. Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych.
 8. Poziom dofinansowania z EFRR dla projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie
  z właściwym programem pomocowym.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących procedury oceny wniosku o dofinansowanie projektu udziela IZ FEL poprzez konsultacje elektroniczne (drogą elektroniczną na adres: defrr@lubelskie.pl).

Jak się ubiegać

Jak składać wniosek?

Online

Wypełnienie i złożenie wniosku oraz załączników odbywa się za pomocą generatora wniosków WOD2021.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
22/07/2024
temperature icon 21°C
bezchmurnie
Humidity 77 %
Pressure 1012 hPa
Wind 8 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top