Nabór o numerze FEDR.02.02-IP.01-001/24 realizowany od dnia 01.08.2024 r. do dnia 30.08.2024 r. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pełniącą rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027. Priorytet 2. Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, przyczyniając się w ten sposób do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii, Działanie 2.2 Inwestycje i innowacje w akwakulturze (grupa operacji dywersyfikacja działalności). Poniżej przedstawiamy szczegóły.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

6 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o dofinansowanie

Miejsce składania wniosków

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Al. Jana Pawła II 70

00-175 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać elektronicznie w aplikacji WOD2021 na stronie internetowej wod.cst2021.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie może złożyć:

 1. uprawniony, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 883), lub
 2. podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich w polskich obszarach morskich na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2024 r. poz. 243)

– którzy wywiązują się z obowiązków statystycznych w zakresie składania sprawozdań dotyczących powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb określonych w przepisach o statystyce publicznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Dofinansowanie w ramach naboru można otrzymać na realizację operacji mających na celu zwiększenie dochodowości obiektów chowu lub hodowli ryb lub ich odporności na niekorzystne procesy i zjawiska gospodarcze przez zróżnicowanie działalności gospodarczej i podjęcie dodatkowej, okołoprodukcyjnej działalności wspomagającej działalność polegającą na chowie lub hodowli ryb lub zapewniającej zwiększenie wartości dodanej produktów akwakultury.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru operacji:

 1. Zaawansowanie administracyjne operacji
  • 0 pkt – w przypadku gdy nie dokonano wymaganych zgłoszeń lub nie uzyskano wymaganych zgód, decyzji lub pozwoleń
  • 20 pkt – wydano decyzję lokalizacyjną i pozwolenie wodnoprawne, jeżeli jest wymagane, a także złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
  • 35 pkt – wydano prawomocne pozwolenie na budowę
  • 35 pkt – dokonano zgłoszenia robót budowlanych i do zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu
  • 35 pkt – operacja nie wymaga uzyskania zgód lub pozwoleń
 2. Dywersyfikacja przychodów z akwakultury
  • 10 pkt – jeżeli operacja zakłada stworzenie lub zwiększenie potencjału lokalnych dostaw produktów akwakultury o zwiększonej wartości dodanej
  • 10 pkt – jeżeli operacja zakłada stworzenie lub zwiększenie potencjału sprzedaży produktów akwakultury dodatkowo w formach innych niż przetwórstwo (m.in. gastronomia, garmażeria, łowiska itp.)
 3. Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu
  • Tak – 10 pkt
  • Nie – 0 pkt
 4. Operacja jest realizowana w obiekcie chowu lub hodowli ryb, w którym jest prowadzona działalność objęta certyfikatem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1235), zwanej dalej „ustawą o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej”
  • Tak – 10 pkt
  • Nie – 0 pkt

Minimalna liczba punktów – 10

Warunki przyznania pomocy zostały określone w § 2, § 12 i § 26 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 2. Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, przyczyniając się w ten sposób do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027 oraz wysokości tej pomocy (Dz. U. poz. 2361), zwanego dalej „rozporządzeniem w ramach Priorytetu 2”.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Pomoc przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do:

 1. 50% tych kosztów,
 2. 60% tych kosztów – w przypadku gdy wnioskodawcą jest młody rybak określony w § 11 ust. 2 rozporządzenia w ramach Priorytetu 2 lub posiadacz certyfikatu w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, który dotyczy części albo całości działalności polegającej na chowie lub hodowli ryb

– z tym że wysokość pomocy nie może przekroczyć 3 000 000 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji programu.

Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się również koszty pośrednio związane z realizacją celu operacji, finansowane na podstawie stawki ryczałtowej w wysokości do 7% wartości kosztów kwalifikowalnych operacji bezpośrednio związanych z realizacją celu tej operacji, w wysokości nie większej niż:

 1. 100 000 zł – w przypadku wartości kosztów kwalifikowalnych operacji nieprzekraczających 4 000 000 zł;
 2. 200 000 zł – w przypadku wartości kosztów kwalifikowalnych operacji nieprzekraczających 6 000 000 zł;
 3. 300 000 zł – w przypadku wartości kosztów kwalifikowalnych powyżej 6 000 000 zł.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota 29 993 600 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Szczegółowe informacje dotyczące trybu oceny rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2023 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetów 1–4 objętych programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027 (Dz. U. poz. 2289).

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 189 KB)

Dokumenty – załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Biznesplan (RAR 538 KB)

Miejsce realizacji operacji – Informacja o działkach ewidencyjnych (XLSM 9 MB)

Dane wspólnika spółki cywilnej + Zgoda wspólnika spółki cywilnej na przetwarzanie danych osobowych + Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych (DOCX 240 KB)

Zgoda pełnomocnika wnioskodawcy na przetwarzanie danych osobowych (DOCX 241 KB)

Zgoda osoby uprawnionej do kontaktu na przetwarzanie danych osobowych (DOCX 237 KB)

Zgoda pełnomocnika wspólnika spółki cywilnej na przetwarzanie danych osobowych (DOCX 238 KB)

Wnioskowana kwota zaliczki (XLSX 126 KB)

Klauzula informacyjna RODO dla osób trzecich (DOCX 234 KB)

Klauzula informacyjna RODO dla wnioskodawcy (DOCX 235 KB)

Zgoda współposiadacza obiektu chowu lub hodowli ryb (DOCX 239 KB)

Dokumenty – dodatkowe informacje

Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem w CST2021 po stronie Beneficjenta/Realizatora (DOCX 232 KB)

Działanie 2.2 – dane monitoringowe (PDF 100 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

W przypadku otrzymania odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634, z późn. zm.).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować na adres e-mail: sekretariat.DWR@arimr.gov.pl.

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
22/07/2024
temperature icon 22°C
bezchmurnie
Humidity 77 %
Pressure 1012 hPa
Wind 8 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top