Nabór o numerze FEDR.02.01-IP.01-004/24 realizowany od dnia 01.08.2024 r. do dnia 01.08.2025 r. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pełniącą rolę Instytucji Pośredniczącej dla programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027. Priorytet 2. Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, przyczyniając się w ten sposób do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii, Działanie 2.1 Kapitał ludzki (grupa operacji – ubezpieczenia zasobów akwakultury).

Data naboru

od 01.08.2024 do 01.08.2025

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie

Miejsce składania wniosków

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Al. Jana Pawła II 70

00-175 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać elektronicznie w aplikacji WOD2021 na stronie internetowej wod.cst2021.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie mogą złożyć podmioty prowadzące działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb, uznane organizacje producentów, uznane związki organizacji producentów lub uznane organizacje międzybranżowe, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2045).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Dofinansowanie w ramach naboru można otrzymać na dofinansowanie rocznej składki na ubezpieczenie zasobów akwakultury w części nieprzekraczającej 5% wartości ubezpieczonych zasobów akwakultury na wypadek:

  1. wystąpienia niekorzystanego zjawiska klimatycznego lub atmosferycznego, w tym skutkującego wystąpieniem przyduchy,
  2. wystąpienia choroby w chowie lub hodowli ryb,
  3. nagłej zmiany jakości lub ilości wody w obiekcie chowu lub hodowli ryb,
  4. awarii lub zniszczenia obiektów chowu lub hodowli ryb

– za które wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialności.

Przez obiekt chowu lub hodowli ryb rozumie się integralny terytorialnie system urządzeń wodnych lub urządzeń służących do prowadzenia działalności polegającej na wylęganiu, chowie lub hodowli organizmów wodnych wraz z budynkami lub budowlami, lub infrastrukturą techniczną niezbędną do prowadzenia działalności w zakresie chowu lub hodowli ryb, w których wykorzystuje się techniki zwiększające produkcję organizmów wodnych ponad naturalne możliwości środowiska, a organizmy te przez cały okres chowu lub hodowli oraz w czasie odłowu pozostają własnością beneficjenta, będący zakładem, któremu został albo zostanie nadany w związku z realizacją operacji jeden weterynaryjny numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2023 r. poz. 872).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru operacji: kolejność złożenia wniosków o dofinasowanie.

O kolejności rozpatrywania wniosków o dofinansowanie decyduje czas złożenia wniosków o dofinansowanie w systemie teleinformatycznym i kolejność tą ustala się od operacji, dla której wniosek o dofinansowanie został złożony najwcześniej, do operacji, dla której wniosek o dofinansowanie został złożony najpóźniej.

Warunki przyznania pomocy zostały określone w § 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 2. Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, przyczyniając się w ten sposób do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027 oraz wysokości tej pomocy (Dz. U. poz. 2361).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Pomoc przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku uznanej organizacji producentów, uznanego związku producentów lub uznanej organizacji międzybranżowej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego – w wysokości do 75% tych kosztów.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota 4 284 800 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Szczegółowe informacje dotyczące trybu oceny rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2023 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetów 1–4 objętych programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027 (Dz. U. poz. 2289).

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 178 KB)

Dokumenty – załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Dane wspólnika spółki cywilnej + Zgoda wspólnika spółki cywilnej na przetwarzanie danych osobowych + Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych (DOCX 240 KB)

Zgoda pełnomocnika wspólnika spółki cywilnej na przetwarzanie danych osobowych (DOCX 238 KB)

Zgoda pełnomocnika wnioskodawcy na przetwarzanie danych osobowych (DOCX 241 KB)

Zgoda osoby uprawnionej do kontaktu na przetwarzanie danych osobowych (DOCX 237 KB)

Klauzula informacyjna RODO dla wnioskodawcy (DOCX 235 KB)

Klauzula informacyjna RODO dla osób trzecich (DOCX 234 KB)

Wnioskowana kwota zaliczki (XLSX 126 KB)

Dokumenty – dodatkowe informacje

Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem w CST2021 po stronie Beneficjenta/Realizatora (DOCX 232 KB)

Działanie 2.1 – dane monitoringowe (DOCX 24 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

W przypadku otrzymania odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634, z późn. zm.).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować na adres e-mail: sekretariat.DWR@arimr.gov.pl

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
24/07/2024
temperature icon 18°C
zachmurzenie duże
Humidity 80 %
Pressure 1012 hPa
Wind 13 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top