Nabór w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Klimatu i Środowiska, Przedmiotem naboru jest dofinansowanie przedsięwzięć wskazanych do realizacji w ramach inwestycji B3.2.1 Inwestycje w neutralizację ryzyka i rekultywację wielkoobszarowych terenów poprzemysłowych i Morza Bałtyckiego. Celem naboru jest wybór niekonkurencyjny przedsięwzięć do dofinansowania, które spełniają określone kryteria wyboru przedsięwzięć. Poniżej przedstawiamy szczegóły.

Data naboru

od 01.07.2024 do 30.08.2024

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

październik 2024 r.

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie można składać z wykorzystaniem następujących kanałów:

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia, wraz z niezbędnymi oświadczeniami i załącznikami – w formie elektronicznej – poprzez aplikację WOD2021, zawierającą aktualny formularz wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia. Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w aplikacji WOD2021, w języku polskim, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672, z późn. zm.), z wyjątkiem użycia obcojęzycznych nazw własnych lub pojedynczych wyrażeń w języku obcym. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Tytuł i opis przedsięwzięcia powinien w sposób jasny obrazować zakres przedsięwzięcia oraz identyfikować lokalizację i etapy realizacji przedsięwzięcia.

Wszelkie inne postaci elektronicznej albo papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią wniosku o dofinansowanie i nie będą podlegać ocenie.

W celu rozpoczęcia pracy z systemem CST2021, potencjalny wnioskodawca musi założyć w aplikacji konto, umożliwiające pracę w ww. systemie teleinformatycznym. Wnioskodawca jest zobowiązany przygotować wniosek o dofinansowanie w oparciu o zapisy instrukcji jego wypełniania, które są zawarte w załączniku nr 2 do Regulaminu. Do wypełnionego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, wnioskodawca powinien załączyć odpowiednie załączniki. Lista i zakres wymaganych załączników stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. W przypadku załącznika, który nie dotyczy danego przedsięwzięcia, wnioskodawca zamieszcza kartę informacyjną z numerem i nazwą dokumentu, adnotacją „nie dotyczy” oraz zwięzłą informacją o powodzie niedołączenia załącznika.

Obrazy (mapy, zdjęcia, skany, etc.) powinny być czytelne i zapisane w formacie jpg lub pdf (nie dopuszcza się przedkładania w WOD2021 załączników w formie edytowalnej, np. w formacie doc lub docx, w przypadku Studium Wykonalności plik pdf powinien posiadać możliwość przeszukiwania tekstu), natomiast tabele/modele finansowe w formacie xls, xlsx lub xlsm (arkusze kalkulacyjne muszą mieć odblokowane formuły, aby można było prześledzić poprawność dokonanych wyliczeń). Dopuszcza się skompresowanie plików w formacie zip;

Wielkość poszczególnych załączników nie może przekraczać 25 MB;

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do naboru mogą przystąpić gminy, na terenie których zlokalizowane są wielkoobszarowe tereny zdegradowane wskazane w załączniku do ustawy o WTZ. W każdym przypadku we wniosku należy wskazać jednego beneficjenta środków.

Nabór dedykowany jest obszarowo dla wielkoobszarowych terenów zdegradowanych wskazanych w załączniku do ustawy o WTZ tj.:

  • Tereny Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy.
  • Tereny Zakładów Chemicznych „Organika-Azot” w Jaworznie.
  • Tereny Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach.
  • Tereny Zakładów Przemysłu Barwników ,,Boruta” w Zgierzu.
  • Tereny Zakładów Włókien Chemicznych „Wistom” w Tomaszowie Mazowieckim

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

  1. wykonanie kompleksowej oceny stanu środowiska dla wcześniej określonych lokalizacji, w przypadku których występują znaczące problemy z obecnością substancji zanieczyszczających lub niebezpiecznych na dużym obszarze. Obejmuje to m.in. wykonanie i opracowanie wyników badań terenowych, badań laboratoryjnych, inwentaryzacji terenu i innych niezbędnych prac badawczo-analitycznych w celu przeprowadzenia właściwej diagnozy i oceny stanu środowiska na danym terenie;
  2. analizie uzyskanych danych prowadzącej do przygotowania kompletnej dokumentacji na potrzeby opracowania planów poprawy stanu środowiska oraz dokumentacji inwestycyjnej związanej z realizacją tychże planów;
  3. wszelkich działaniach uzasadnionych do prawidłowego wykonania zadań wskazanych w pkt 1 i 2 oraz zapewnienia trwałości wyników ich wykonania, w tym m.in. powołanie zespołów ekspertów merytorycznych doradzających i weryfikujących zakres przygotowywanych i wykonanych prac badawczo-analitycznych oraz planów poprawy stanu środowiska, wykonanie stosownego zabezpieczenia terenu i ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria umożliwiające ocenę przedsięwzięcia zostały określone w załączniku nr 4 do Regulaminu;

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Poziom współfinansowania przedsięwzięć ze środków KPO wynosi maksymalnie 100% wartości kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie na realizację inwestycji B3.2.1 w ramach naboru wynosi do 245 701 500 zł i nie może przekroczyć kwoty 55 000 000 euro (przyjęty został kurs 4,4673 zł/euro).

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin Wyboru Przedsięwzięć w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności inwestycji B3.2.1 Inwestycje w nautralizację ryzyka i rekultywację wielkoonszarowych terenów poprzemysłowych i Morza Bałtyckiego (Nabór nr KPOD.04.10-IW.04-001/24)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wnioski o dofinansowanie należy składać jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu aplikacji WOD2021 dostępnej pod adresem: https://wod.cst2021.gov.pl

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu Wyboru Przedsięwzięć.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały określone w § 8. Regulaminu Wybory Przedsięwzięć – Procedura ponownej oceny przedsięwzięcia

Linki

Ogłoszenie o naborze w witrynie NFOŚiGW

 

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
22/07/2024
temperature icon 20°C
bezchmurnie
Humidity 88 %
Pressure 1012 hPa
Wind 8 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top