Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Wodoryzacja Gospodarki. Poniżej przedstawiamy szczegóły.

 • Cel programu

Celem programu jest wsparcie technologii, dotyczących budowy, wdrożenia oraz komercjalizacji innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem. Program przyczyni się do osiągnięcia celów ramowych określonych w działaniu B2.1.1 w  Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

W naborze będą realizowane przedsięwzięcia zgodne z nową zasadą horyzontalną „nie czyń znaczącej szkody” (zasadą DNSH), w odniesieniu do 6 celów środowiskowych. Przyjmuje się, że przedsięwzięcia dotyczące wdrożenia technologii wodorowych w kierunku niskoemisyjnej lub bezemisyjnej gospodarki kwalifikują się jako wnoszące istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu. W odniesieniu do projektów dotyczących budowy wdrożenia oraz komercjalizacji innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem cel szczegółowy zostanie spełniony jeśli jednostki transportowe powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą przeznaczone do transportu paliw kopalnych.

 • Rodzaje przedsięwzięć
 1. Przedsięwzięcia o charakterze badawczo –rozwojowym, dotyczące nowych lub modernizowanych jednostek zasilanych wodorem, zakończone minimum demonstratorem w skali 1:1;
 2. Przedsięwzięcia dotyczące zwiększenia mocy produkcyjnych dla innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem, np. poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki.
 • Terminy i sposób składania wniosków o dofinansowanie WoD

Nabór wniosków odbywać się będzie w procedurze konkursowej. Wnioski należy składać w terminie od  03.06.2024 r. do 02.09.2024 r., do godz. 23.59.

Wnioski WoD składa się wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD), przy użyciu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru.

 • Budżet naboru:

Budżet na realizację celu programu wynosi 1 193 009 000 zł, w tym:

 • dla bezzwrotnych form finansowania: 493 009 000 zł
 • dla zwrotnych form finansowania: 700 000 000 zł

co stanowi 100% alokacji budżetu programu.

 • Forma i intensywność dofinansowania:
 1. Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie w formie:
 • wyłącznie dotacji,
 • dotacji i pożyczki łącznie;
 1. Dofinansowanie w formie dotacji do wysokości maksymalnej intensywności pomocy publicznej wskazanej w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 września 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury współtowarzyszącej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. z 2023 r. poz. 2189) ;
 2. W sytuacji, gdy dotacja nie stanowi pomocy publicznej, intensywność dofinansowania w formie dotacji – do 85% kosztów kwalifikowanych.
 3. Dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych, a wartością dofinansowania w formie dotacji udzielonej na to przedsięwzięcie; pożyczka może być udzielana wyłącznie na realizację przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym.
 • Warunki dofinansowania
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 10 mln zł;
 • Maksymalna kwota dotacji: 150 mln zł;
 • Kwota pożyczki: do 300 mln zł;
 • Oprocentowanie pożyczki na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6), z zastrzeżeniem ust. 4a-4c paragrafu 6 „Zasad udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;
 • Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej. W uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki przedsięwzięcia lub beneficjenta, okres finansowania przedsięwzięcia w formie pożyczki, może być inny, jednak nie dłuższy niż 25 lat;
 • Beneficjenci
 • Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. z późn. zm. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ). Warunkiem udzielenia dofinansowania jest posiadanie w momencie wypłaty dofinansowania zakładu lub oddziału w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Jednostki sklasyfikowane w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 742), prowadzące działalność naukową w myśl tej ustawy.
 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Adres email  do komunikowania się w sprawie naboru do programu: wodoryzacja.gospodarki@nfosigw.gov.pl

 

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
20/07/2024
temperature icon 28°C
zachmurzenie duże
Humidity 45 %
Pressure 1014 hPa
Wind 6 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top