Miasto przypomina potrzebującym wsparcia mieszkankom i mieszkańcom o możliwości skorzystania z pomocy w obszarze uzależnień i ich profilaktyki. We współpracy z organizacjami pozarządowymi Lublin prowadzi szereg działań wspierających, m.in. w zakresie leczenia osób uzależnionych, poradnictwa psychologicznego dla potrzebujących pomocy oraz członków ich rodzin czy profilaktyki i edukacji dzieci i młodzieży. Z oferowanej pomocy będzie można skorzystać również w okresie wakacyjnym.

– Profilaktyka uzależnień to jedno z priorytetowych zadań realizowanych w ramach miejskiej polityki społecznej. Potrzebujące wsparcia mieszkanki i mieszkańcy Lublina mogą liczyć na pomoc Miasta w tym zakresie, m.in. poprzez dostęp do leczenia i poradnictwa w dziedzinie eksperymentowania, używania szkodliwego lub uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Wsparcie jest skierowane zarówno do dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. Chcemy przypomnieć o tym, szczególnie teraz, w okresie wakacyjnym, kiedy młodzi ludzie mają poczucie większej swobody i beztroski, a tym samym są bardziej narażeni na styczność z różnego rodzaju zachowaniami niebezpiecznymi – mówi Anna Augustyniak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Pomoc dla mieszkanek i mieszkańców Lublina w leczeniu i profilaktyce uzależnień jest realizowana przez lubelskie organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, zaś finansowana ze środków pochodzących z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na lata 2024-2026. W ramach prowadzonych działań można skorzystać z:

 • leczenia osób używających szkodliwie lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych – działanie jest skierowane do osób potrzebujących wsparcia, w tym dzieci, młodzieży i dorosłych. Specjaliści udzielają porad oraz prowadzą zajęcia psychoedukacyjne.
 • wsparcia członków rodzin osób używających środki odurzające, substancje psychotropowe i nowe substancje psychoaktywne – pomoc obejmująca interwencję kryzysową oraz wsparcie psychologiczne jest skierowana do rodziców, członków rodzin osób uzależnionych.
 • edukacji dotyczącej skutków spożywania alkoholu w okresie ciąży i profilaktyki alkoholowego zespołu płodowego (FAS) – zajęcia informacyjno-edukacyjne w zakresie szkodliwości spożywania alkoholu, ryzyka picia alkoholu przez kobiety w ciąży, motywacji do dbania o zdrowie, promowania zachowań i postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu życia. Działania skierowane są do młodzieży oraz osób dorosłych.
 • profilaktyki i interwencji dla osób podejmujących zachowania ryzykowne – wsparcie obejmujące porady indywidualne i krótką interwencję profilaktyczną w zakresie zwiększania motywacji do zmiany zachowań osób zagrożonych uzależnieniem, a także udzielanie wsparcia w radzeniu sobie z problemem. Działania skierowane są do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • rozwijania kompetencji wychowawczych i profilaktycznych rodziców oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą – działania obejmujące prowadzenie zajęć edukacyjnych i udzielanie konsultacji w zakresie doskonalenia i podniesienia umiejętności wychowawczych rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.
 • profilaktyki dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka – działania obejmujące prowadzenie zajęć edukacyjnych i rozmów motywacyjnych w zakresie ograniczania zachowań ryzykownych, zapobiegania złym nawykom, wczesnego wykrywania zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz rozwijania i doskonalenia umiejętności życiowych dzieci i młodzieży.

Wykaz placówek oferujących działania i pomoc w powyższym zakresie dostępny jest w załączniku.

Z poradnictwa w zakresie uzależnień można również korzystać w działających cały rok punktach informacyjno-konsultacyjnych:

 • Punkt informacyjno-konsultacyjny przy ul. Abramowickiej 2 F prowadzony przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja” – tel. 81 743 91 11:
  • poniedziałek w godz. 9.00-10.00 – dyżur prawnika,
  • poniedziałek w godz. 10.00-11.00 – dyżur pracownika socjalnego,
  • środa w godz. 16.00-18.00 – dyżur specjalisty psychoterapii uzależnień, specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy,
  • czwartek w godz. 13.00-15.00 – dyżur specjalisty psychoterapii uzależnień, specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy.
 • Punkt informacyjno-konsultacyjny przy ul. Kasztanowej 1 prowadzony przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE – tel. 81 534 38 87:
  • czwartek w godz. 9.00-12.00 – dyżur psychologa,
  • piątek w godz. 16.00-18.00 – dyżur prawnika.
 • Punkt informacyjno-konsultacyjny przy ul. Radzyńskiej 3 prowadzony przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE – tel. 81 534 38 87, 509 222 972:
  • czwartek w godz. 16.00-18.00 – dyżur prawnika,
  • piątek w godz. 9.00-12.00 – dyżur psychologa.

Ponadto Miasto Lublin każdego roku ze środków pochodzących z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin dofinansowuje organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscowościach turystycznych na terenie Polski. Pobyt na letnich obozach połączony jest z działaniami edukacyjnymi w zakresie różnego rodzaju uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych. W tym roku 16 organizacji pozarządowych zorganizuje wypoczynek dla blisko 530 uczestników. Dodatkowo w 9 lubelskich szkołach podstawowych odbędą się półkolonie, z których skorzysta 875 dzieci i młodzieży.

Źródło: UM Lublin/ https://lublin.eu

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
20/07/2024
temperature icon 27°C
zachmurzenie duże
Humidity 38 %
Pressure 1014 hPa
Wind 8 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top