Konkurs dla jednostek naukowych na realizację badań o charakterze aplikacyjnym w obszarze biomedycznym (2024/ABM/03/KPO) Numer naboru w CST2021: KPOD.07.07-IW.07-001/24. Poniżej przedstawiamy szczegóły.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru?

IV kwartał 2024

Miejsce składania wniosków?

Agencja Badań Medycznych, OBECNIE: 00-014 Warszawa ul. Stanisława Moniuszki 1 A OD 1 LIPCA 2024 r.: 00-801 Warszawa ul. Chmielna 69

Sposób składania wniosków?

System teleinformatyczny CST2021

Na co i kto może składać wnioski?
Podmiotami uprawnionymi do złożenia Wniosku o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem, w ramach swojej działalności niegospodarczej, są:

-uczelnie publiczne w rozumieniu art. 13 ust. 1 pkt 1. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
-federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, których składowe podmioty zostały utworzone na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
-Polska Akademia Nauk, działająca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Polskiej Akademii Nauk;
-instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy, o której mowa w pkt. c;
-instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
-międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
-Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o ABM;
-instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o ABM;
-organizacje samorządów zawodowych w sektorze ochrony zdrowia, prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o ABM;
-Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego;
-podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna.

W Konkursie Wnioski mogą być składane jedynie przez Wnioskodawców jednopodmiotowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Wnioskodawcy mogą uzyskać wsparcie na realizację badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu wpisujących się we wskazane działania szczegółowe Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031 oraz w Komponent D KPO: Reforma D3.1. Podniesienie efektywności i jakości systemu ochrony zdrowia poprzez wsparcie polskiego potencjału badawczo-rozwojowego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Inwestycja D3.1.1. Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Przedsięwzięcia mogą stanowić kontynuację wcześniej prowadzonych projektów lub prac badawczo-rozwojowych i w przypadku pozytywnych wyników będą mogły być kontynuowane ze wsparciem środków publicznych w ramach innych konkursów lub finansowane ze środków prywatnych. Realizacja wspartych Przedsięwzięć ma doprowadzić do zwiększenia liczby prac badawczo-rozwojowych w obszarze biomedycznym, które w perspektywie długoterminowej mogą przyczynić się do podniesienie efektywności i jakości systemu ochrony zdrowia.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć?

Zasady oceny Przedsięwzięć oraz kryteria wyboru Przedsięwzięć dostępne są w Regulaminie Konkursu oraz w Załącznikach nr 4 i nr 5 do Regulaminu Konkursu – Karta oceny formalnej oraz Karta oceny merytorycznej Wniosku.

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia?

Minimalna wartość dofinansowania jednego Przedsięwzięcia wynosi 2 mln zł, maksymalna 15 mln zł

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

450 mln zł

Niezbędne dokumenty?

Regulamin Konkursu udostępniony jest na stronie internetowej Agencji Badań Medycznych pod linkiem: https://abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/2634,Konkurs-dla-jednostek-naukowych-na-realizacje-badan-o-charakterze-aplikacyjnym-w.html
Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem udostępniony jest na stronie internetowej Agencji Badań Medycznych pod linkiem: https://abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/2634,Konkurs-dla-jednostek-naukowych-na-realizacje-badan-o-charakterze-aplikacyjnym-w.html
Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie udostępniony jest na stronie internetowej Agencji Badań Medycznych pod linkiem: https://abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/2634,Konkurs-dla-jednostek-naukowych-na-realizacje-badan-o-charakterze-aplikacyjnym-w.html

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze przysługujące składającemu Wniosek zostały opisane w rozdziale 10 Regulaminu Konkursu. Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowną ocenę Przedsięwzięcia, w przypadku gdy w wyniku oceny (formalnej lub merytorycznej) Wniosek nie został rekomendowany do objęcia wsparciem. Wniosek o ponowną ocenę wnosi się do JW w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku oceny Wniosku o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem. Tryb i warunki składania wniosku o ponowną ocenę Przedsięwzięcia określone są w art. 14lze ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Wzór wniosku o ponowną ocenę stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu.
Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres mailowy: KPO-JN@abm.gov.pl

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
23/07/2024
temperature icon 24°C
zachmurzenie duże
Humidity 57 %
Pressure 1015 hPa
Wind 18 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top