Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór w ramach działania 8.9 Integracja społeczna osób najbardziej potrzebujących wsparcia.

Kwota alokoacji?

16 559 445,14 zł

Minimalna wartośc projektu?

100 000 zł
Forma wsparcia?

Dotacja

Typ naboru?

Konkurencyjny

Data naboru?

od 27.06.2024 do 27.08.2024

Wyniki?

I kwartał 2025

DLA KOGO?

-Administracja publiczna
-Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
-Służby publiczne

Wnioskodawcą uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest:
a) jednostka samorządu terytorialnego i/lub jednostka organizacyjna działająca w imieniu tej jednostki;
albo
b) związek lub porozumienie lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
albo
c) podmiot świadczący usługi społeczne;
albo
d) podmiot wymieniony w art. 3 ust 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U z 2023 r. poz. 571) statutowo działający w obszarze pomocy i integracji społecznej;
albo
e) instytucja pomocy i integracji społecznej;
albo
f) podmiot ekonomii społecznej.

NA CO?

Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci

W ramach postępowania wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie następujące typy projektów określone w SZOP w ramach Działania 8.9 Integracja społeczna osób najbardziej potrzebujących wsparcia:
Typ 1: Aktywizacja społeczna osób najbardziej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych.
Typ 2: Rozwój usług dla osób w kryzysie bezdomności oraz zagrożonych bezdomnością lub wykluczeniem mieszkaniowym.
Typ 3: Wsparcie działań na rzecz integracji społeczności zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym realizacja działań na rzecz rozwoju lokalnego.

Jak przygotować wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w SOWA EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej SOWA EFS – (https://sowa2021.efs.gov.pl/), przy czym wsparcie techniczne można będzie uzyskać wyłącznie w godzinach pracy DW EFS tj. 7:30 – 15:30. Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) dla wnioskodawców/beneficjentów oraz Regulamin korzystania z SOWA EFS dostępne są na ww. stronie internetowej.

Wniosek należy wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w zakresie Priorytetów VIII-X stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu.

Wniosek o dofinansowanie projektu jest składany wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA EFS.

Zgodnie z kryterium ogólnym formalnym nr 5: Wsparcie polityki spójności będzie udzielane wyłącznie projektom i Wnioskodawcom i/lub Partnerom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060. Kryterium ma zastosowanie do jednostek samorządu terytorialnego (oraz podmiotów przez nie kontrolowanych lub od nich zależnych) i ich jednostek organizacyjnych. Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczenia (w postaci pliku pdf podpisanego ważnym podpisem kwalifikowanym), stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu oraz zapisów we wniosku o dofinansowanie. Oświadczenie składane jest za pośrednictwem SOWA EFS.
Jak składać wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu jest składany wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA EFS.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
23/07/2024
temperature icon 26°C
zachmurzenie duże
Humidity 72 %
Pressure 1015 hPa
Wind 19 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top