Ogłaszamy nabór w działaniu 8.1 Pomoc techniczna, w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Poniżej szczegóły dotyczące naboru.

Data naboru?

od 20.06.2024 do 10.07.2024

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru?

III kwartał 2024 r.

Miejsce składania wniosków?

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Sposób składania wniosków?

Wnioskodawca składa wniosek wyłącznie za pośrednictwem Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST2021), przy użyciu aplikacji WOD2021

Kto może składać wnioski??

O wsparcie może ubiegać się Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

  • wzmocnienie potencjału instytucji zaangażowanych we wdrażanie FEnIKS 2021-2027 tj. odpowiedzialnych za przygotowanie, zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie, informowanie, ocenę oraz kontrolę operacji finansowanych ze środków Programu, w tym zatrudnienie, podnoszenie kwalifikacji, wsparcie procesu wdrażania,
  • wzmocnienie potencjału beneficjentów FEnIKS 2021-2027 w zakresie działań szkoleniowych i informacyjnych dla beneficjentów,
  • informacja i promocja oraz ewaluacja FEnIKS 2021-2027

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć?

Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie internetowej programu FEnIKS.

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE w projekcie wynosi: 85%.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinasowania projektu, która może zostać objęta finansowaniem UE lub współfinansowaniem krajowym ze środków budżetu państwa wynosi 77 590 879 zł.

Regulamin naboru?

Regulamin wyboru projektu jest przekazywany do Wnioskodawcy poprzez system poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem?

Wnioskodawca otrzymuje dostęp do formularza wniosku o dofinansowanie w aplikacji WDO2021 najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą aplikacji WOD2021.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem?

Wzór umowy o dofinansowaniu projektu zostanie przekazany do Wnioskodawcy poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP.

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Projekt zostanie wybrany w sposób niekonkurencyjnym ze względu na spełnienie przesłanek określonych w art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079 z późn. zm.), tj. wnioskodawcą, ze względu na charakter lub cel projektu, jest podmiot jednoznacznie określony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz projekt dotyczy Pomocy Technicznej.

W przypadku projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym nie ma zastosowania procedura odwoławcza.

Pytania i odpowiedzi?

Pytania można kierować na adres e-mail: naboryPTFEnIKS@mfipr.gov.pl

Linki?

Nabory wniosków w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
24/07/2024
temperature icon 20°C
zachmurzenie duże
Humidity 73 %
Pressure 1012 hPa
Wind 23 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top