Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr FERS.04.10-IP.06-001/24 na realizację projektów w ramach Działania 04.10 Wspieranie procesów zarządzania migracjami zarobkowymi Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Poniżej szczegóły dotyczące naboru.

Data naboru?

od 28.06.2024 do 29.07.2024

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

IV kwartał

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wypełniany jest w systemie SOWA EFS, który jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z EFS+ w perspektywie finansowej 2021-2027.

Aplikacja została udostępniona przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej FERS i służy do przygotowania oraz złożenia do właściwej instytucji formularza wniosku o dofinansowanie projektu.

Aby skorzystać z aplikacji, należy założyć konto użytkownika na stronie internetowej www.sowa2021.efs.gov.pl.

Sposób składania wniosków

Nabór ma charakter zamknięty, co oznacza, że ocena wniosków prowadzona będzie po ich złożeniu w odpowiedzi na dany nabór w ramach jednego posiedzenia Komisji Oceny Projektów.

ION zapewnia stosowanie zasad równego traktowania wszystkich Wnioskodawców w ramach niniejszego konkursu, w szczególności w zakresie standardów oceny i kryteriów oceny projektów, zarówno przy ocenie punktowej, jak i zero-jedynkowej.

Wnioski można składać w terminie: od 28 czerwca 2024 r. do 29 lipca 2024 r. do godz. 14:00 – data zamknięcia naboru.

Aby skorzystać z aplikacji, należy założyć konto użytkownika na stronie internetowej www.sowa2021.efs.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach naboru podmiotami uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie mogą być:

  • administracja publiczna w tym rządowa,
  • instytucje nauki i edukacji,
  • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
  • przedsiębiorstwa,
  • służby publiczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przeprowadzenie działań promocyjno-rekrutacyjnych na rzecz wsparcia pracodawców szukających pracowników cudzoziemskich oraz działania informacyjne skierowane do migrantów zarobkowych.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały opisane w regulaminie wyboru projektów (str. 23).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wartość projektu wybranego do realizacji nie może przekraczać całkowitej wartości przeznaczonej na dofinansowanie w ramach naboru.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota przeznaczona na nabór wynosi: 2 300 000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych i 00/100).

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza została opisana w rozdziale 4.4 regulaminu konkursu nr FERS.04.10-IP.06-001/24.

Pytania i odpowiedzi

Informacje dotyczące konkursu:

Linki

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące konkursu publikowane są na stronie ION: efs.mrpips.gov.pl/fers

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

 

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
24/07/2024
temperature icon 19°C
zachmurzenie duże
Humidity 75 %
Pressure 1012 hPa
Wind 19 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top