Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór w ramach działania 10.5 Wsparcie edukacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Poniżej przedstawiamy szczegóły.

Kwota alokoacji?

70 595 859,19 zł

Minimalna wartośc projektu?

100 000 zł

Forma wsparcia?

Dotacja

Typ naboru?

Niekonkurencyjny

Termin naboru?

Od 27.06.2024 do 27.11.2024

Wyniki?

I kwartał 2025

DLA KOGO?

 • Administracja publiczna
 • Instytucje nauki i edukacji
 • Służby publiczne
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Wnioskodawcą uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest podmiot, którego przedsięwzięcie zostało zidentyfikowane w strategii terytorialnej, będącej podstawą realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Wsparcie edukacji w ramach ZIT ma na celu realizację projektów wynikających ze strategii terytorialnych opracowanych przez władze lokalne przy zastosowaniu zasady partnerstwa i współpracy ukierunkowanych na zmiany strukturalne danego obszaru, zgodnie z priorytetami Unii Europejskiej (UE) oraz celami zdefiniowanymi na poziomie krajowym w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz regionalnym w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku.

NA CO?

 • Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (z wyłączeniem infrastruktury)
 • Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury)

W ramach przedmiotowego naboru wsparcie dedykowane będzie poniższym typom projektów:

 •  Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i związanej z tym bazy lokalowej i dydaktycznej.
 • Unowocześnianie istniejącej bazy lokalowej i dydaktycznej w zakresie edukacji włączającej przedszkolnej.

Programy rozwojowe OWP, uwzględniające m.in.:

 • poprawę dostępności OWP,
 • dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz specjalistyczne,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci, rodziców/opiekunów i nauczycieli, w tym w zakresie stymulowania rozwoju dziecka, rozwijania kompetencji wychowawczych i opiekuńczych, działania na rzecz usprawniania relacji i współpracy kadry z rodzicami opiekunami,
 • doskonalenie zawodowe kadry OWP (w tym nauczycieli i kadr zarządzających), w szczególności w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dziećmi zdolnymi i z dziećmi z niepełnosprawnościami, podnoszenie jakości systemu zarządzania OWP.

Programy rozwojowe szkół kształcenia ogólnego, uwzględniające m.in.:

 • dostosowanie szkół i realizowanego nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz do potrzeb nauczycieli z niepełnosprawnościami, w tym upowszechnienie modelu dostępnej szkoły;
 • organizację i realizację dodatkowej oferty dydaktycznej, przyczyniającej się do rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych, umiejętności podstawowych, przekrojowych i zawodowych niezbędnych na rynku pracy, w tym kompetencji cyfrowych, zielonych oraz rozwijającej talenty i zainteresowania uczniów (w tym uczniów ze środowisk defaworyzowanych i zdolnych);
 • rozwój umiejętności uczniów poprzez wsparcie potencjału dydaktycznego szkół,
 • organizację i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów (w tym realizację zajęć rewalidacyjnych), wsparcie rodziców/opiekunów prawnych uczniów i nauczycieli w zakresie stymulowania rozwoju ucznia oraz doskonalenia umiejętności wychowawczych, a także zwiększenie kompetencji kadr oświaty w zakresie zapobiegania przemocy i dyskryminacji;
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe lub zawodowe dla uczniów (w tym indywidualne oraz na każdym etapie kształcenia zajęcia zawodoznawcze u pracodawców);
  współpracę szkół ponadpodstawowych z uczelniami i pracodawcami, w szczególności organizację staży dla uczniów u pracodawców;
 • wsparcie uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień i kwalifikacji zwiększających ich szanse na rynku pracy, w tym kompetencji cyfrowych;
  doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym w ramach szkoły ćwiczeń;
 • podnoszenie jakości systemu zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi, w tym kompetencji kadry zarządzającej;
  wdrażanie nowych, innowacyjnych form nauczania.

Programy rozwojowe szkół kształcenia zawodowego, uwzględniające m.in.:

 • współpracę szkół i centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego z pracodawcami i uczelniami w celu zwiększenia potencjału szkół, w szczególności poprzez organizację zajęć dla uczniów,
 • dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych, w szczególności w zakresie zielonej transformacji oraz kompetencji cyfrowych,
 • wsparcie nauczycieli (w tym nauczycieli zawodu) oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie uzyskiwania uprawnień/kwalifikacji do nauczania zawodu, w zakresie odbywania staży/szkoleń branżowych,
 • wsparcie osób posiadających przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego w zakresie uzyskiwania uprawnień/kwalifikacji do nauczania zawodu, w zakresie odbywania staży/szkoleń branżowych,
 • dostosowanie szkół i realizowanego nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz do potrzeb nauczycieli z niepełnosprawnościami, w tym upowszechnienie modelu dostępnej szkoły,
 • organizację i realizację dodatkowej oferty dydaktycznej, przyczyniającej się do rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych, umiejętności podstawowych, przekrojowych i zawodowych niezbędnych na rynku pracy, w tym kompetencji cyfrowych, zielonych oraz rozwijającej talenty i zainteresowania uczniów (w tym uczniów ze środowisk defaworyzowanych i zdolnych),
 • rozwój umiejętności uczniów poprzez wsparcie potencjału dydaktycznego szkół,
 • organizację i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów (w tym realizację zajęć rewalidacyjnych), wsparcie rodziców/opiekunów prawnych uczniów i nauczycieli w zakresie stymulowania rozwoju ucznia oraz doskonalenia umiejętności wychowawczych, a także zwiększenie kompetencji kadr oświaty w zakresie zapobiegania przemocy i dyskryminacji;
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe lub zawodowe dla uczniów (w tym indywidualne oraz na każdym etapie kształcenia zajęcia zawodoznawcze u pracodawców);
 • współpracę szkół ponadpodstawowych z uczelniami i pracodawcami, w szczególności organizację staży dla uczniów u pracodawców;
 • wsparcie uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień i kwalifikacji zwiększających ich szanse na rynku pracy, w tym kompetencji cyfrowych;
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym w ramach szkoły ćwiczeń;
 • podnoszenie jakości systemu zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi, w tym kompetencji kadry zarządzającej;
 • wdrażanie nowych, innowacyjnych form nauczania.

Jak przygotować wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w SOWA EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej SOWA EFS – (https://sowa2021.efs.gov.pl/), przy czym wsparcie techniczne można będzie uzyskać wyłącznie w godzinach pracy DW EFS tj. 7:30 – 15:30. Wniosek należy wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w zakresie Priorytetów VIII – X stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu. Wniosek o dofinansowanie projektu jest składany wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA EFS.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
21/07/2024
temperature icon 28°C
zachmurzenie duże
Humidity 57 %
Pressure 1010 hPa
Wind 11 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top