Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki, w Szczegółowym Opisie Priorytetów w ramach I Priorytetu „Umiejętności” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, typ 1c działania związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA) – wsparcie przedsiębiorców w zakresie uniwersalnego projektowania towarów i usług, (dalej „Dostępność Dyrektywa EAA”) ogłasza nabór na dofinansowanie projektów.

Data naboru?

od 15.07.2024 do 29.07.2024

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru?

Ocena wniosków zakończy się najpóźniej w ciągu 60 dni od dnia przekazania oceniającym w ramach KOP projektów do momentu podpisania przez oceniających kart oceny merytorycznej wszystkich projektów ocenianych w ramach KOP.

Miejsce składania wniosków?

Wniosek o dofinansowanie jest składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS (System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejski Fundusz Społeczny Plus) w ramach utworzonego naboru dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://sowa2021.efs.gov.pl/.

Sposób składania wniosków?

Wniosek o dofinansowanie jest składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS (System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejski Fundusz Społeczny Plus) w ramach utworzonego naboru dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://sowa2021.efs.gov.pl.

Szczegółowe zasady znajdują się w Regulaminie wyboru projektów.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektów mogą aplikować:

 • przedsiębiorczynie/ przedsiębiorcy;
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego;
 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców;
 • partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1658);
 • organizacje pracodawców i organizacje związkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.);
 • podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668);
 • stowarzyszenia z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien posiadać niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie wymagane w kryteriach dostępu określonych w Załączniku nr 8 do Regulaminu wyboru projektów w ramach naboru.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Beneficjent może otrzymać dofinansowanie na realizację projektu, którego proces składa się z następujących etapów:

Ścieżka 1

 1. aktywna rekrutacja w celu uświadomienia potencjalnym uczestnikom lub uczestniczkom kwestii wynikających ze zmieniającego się otoczenia regulacyjno-prawnego w związku z transpozycją Dyrektywy EAA do prawodawstwa krajowego;
 2. działania szkoleniowe dotyczące niepełnosprawności i szczególnych potrzeb oraz dostępności, w tym projektowania uniwersalnego (szkolenia ogólne);
 3. działania szkoleniowe związane z wymaganiami wynikającymi z ustawy transponującej Dyrektywę EAA (zwanej dalej ustawą) – (szkolenia specjalistyczne, część teoretyczna i część warsztatowa), dotyczące:
  a)      aktów prawnych (otoczenia prawnego), które mają znaczenie przy stosowaniu ustawy, włączając w to akty prawne, do których odwołuje się ustawa (część teoretyczna);
  b)      wymogów prawnych wskazanych w ustawie (część teoretyczna);
  c)       praktycznych aspektów stosowania ustawy, w tym projektowania uniwersalnego produktów lub usług oraz prowadzenia dokumentacji (część warsztatowa);
 4. działania doradcze związane bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi, o których mowa w punkcie 2 i 3 (o ile potrzeba ich realizacji będzie wynikać z potrzeb uczestników lub uczestniczek).oraz:

Ścieżka 2

 1. aktywna rekrutacja w celu uświadomienia potencjalnym uczestnikom lub uczestniczkom kwestii wynikających ze zmieniającego się otoczenia regulacyjno-prawnego w związku z transpozycją Dyrektywy EAA do prawodawstwa krajowego;
 2. działania szkoleniowe związane z wymaganiami wynikającymi z ustawy (szkolenia specjalistyczne, część teoretyczna i część warsztatowa), dotyczące:
  a)      aktów prawnych (otoczenia prawnego), które mają znaczenie przy stosowaniu ustawy włączając w to akty prawne, do których odwołuje się ustawa (część teoretyczna);
  b)      wymogów prawnych wskazanych w ustawie (część teoretyczna);
  c)      praktycznych aspektów stosowania ustawy, w tym projektowania uniwersalnego produktów lub usług oraz prowadzenia dokumentacji (część warsztatowa);
 3. działania doradcze związane bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi, o których mowa w punkcie 2 (o ile potrzeba ich realizacji będzie wynikać z potrzeb uczestników lub uczestniczek).

Ścieżka 2 przewidziana jest wyłącznie dla osób, które pozyskały wiedzę i kompetencje w zakresie problematyki niepełnosprawności, szczególnych potrzeb, dostępności, w tym zasad uniwersalnego projektowania – nabyte w konkursie „Dostępność szansą na rozwój 3” realizowanym przez PARP lub podczas innych szkoleń odbytych w ciągu 2 lat przed przystąpieniem do projektu i przedstawią stosowne zaświadczenie (certyfikat).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana będzie w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący FERS.

Proces oceny wniosku składa się z następujących etapów:

 1. pierwszy etap oceny merytorycznej w zakresie kryteriów merytorycznych 0-1 (spełnia/nie spełnia),
 2. drugi etap oceny merytorycznej w zakresie kryteriów dostępu i kryteriów horyzontalnych 0-1 (spełnia/nie spełnia),
 3. trzeci etap oceny merytorycznej w zakresie kryteriów merytorycznych punktowych i kryteriów premiujących,
 4. etap negocjacji (jeśli dotyczy).

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia?

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi: 100% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wartość projektu wynosi 12 214 285 zł.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Dostępna w konkursie alokacja, czyli dofinansowanie wynosi 85 500 000 zł.

Regulamin naboru?

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania naboru znajdują się w Regulaminie wyboru projektów, dostępnym na stronie internetowej PARP dot. naboru w zakładce „Dokumenty”. 

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem?

Wzór wniosku o dofinansowanie  projektu oraz Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępne są pod adresem https://sowa2021.efs.gov.pl/

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem?

Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 11 do Regulaminu wyboru projektów i jest dostępny na stronie internetowej PARP dot. naboru w zakładce„Dokumenty”. 

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

 1. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 56 ust. 5 ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w art. 64 ustawy.
 2. Protest wnoszony jest do PARP.
 3. PARP rozpatruje protest na podstawie art. 68 ustawy wdrożeniowej w terminie i zakresie opisanym w tym przepisie oraz kolejnych przepisach ustawy. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 45 dni.
 4. Projekt może otrzymać dofinansowanie w wyniku procedury odwoławczej pod warunkiem, że spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał najwięcej punktów oraz nie została wyczerpana kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach działania.

Pytania i odpowiedzi?

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami: 22 574 07 07 lub 801 332 202.

Linki?

Strona działania

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
22/07/2024
temperature icon 21°C
bezchmurnie
Humidity 77 %
Pressure 1012 hPa
Wind 8 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top