Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór w ramach działania 11.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Poniżej przedstawiamy szczegóły.

Kwota alokoacji?

78 445 141,46 zł

Poziom dofinansowania?

do 85%

Forma wsparcia?

Dotacja

Typ naboru?

Niekonkurencyjny

Termin naboru?

od 01.07.2024 do 30.12.2024

Wyniki?

I kwartał 2025

DLA KOGO?

-Administracja publiczna
-Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
-Instytucje nauki i edukacji
-Partnerstwa

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są:

-Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
-Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
-Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki,
-Podmioty Ekonomii Społecznej,
-Centra aktywności lokalnej,
-Organizacje pozarządowe,
-Kościoły i związki wyznaniowe, osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
-Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
-Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
-Szkoły i inne placówki systemu oświaty,
-Uczelnie wyższe,
-Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną nie wymienione wyżej.

W przypadku przedmiotowego naboru podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są podmioty zidentyfikowane w strategii terytorialnej będącej podstawą realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Strategia ZIT pozytywnie zaopiniowanej przez IZ pod kątem możliwości jej finansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 najpóźniej na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

NA CO?

Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury

Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR(wsparcie dla działań typowych dla EFS+ koniecznych do wdrożenia części operacji objętej EFRR i bezpośrednio z nią związanych)

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie:

Ochrona, rozwój i promowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury.

Nabór w zakresie wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny nr FELU.11.03-IZ.00-001/24 w ramach Działania 11.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (typ 1) Priorytetu XI Rozwój zrównoważony terytorialnie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ogłoszonym na stronie internetowej www.funduszeUE.lubelskie.pl, w dniu 01 lipca 2024 roku rozpoczyna się nabór nr FELU.11.03-IZ.00-001/24 w zakresie wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny w ramach Działania 11.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (typ 1) Priorytetu XI Rozwój zrównoważony terytorialnie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Instytucją Organizującą Nabór jest Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Czynności związane z przeprowadzeniem ww. procedury realizuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin.

Sposób składania wniosków?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przesłać za pośrednictwem systemu CST2021 w aplikacji WOD2021 w odpowiedzi na udostępniony nabór dostępny pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl.

Kryteria wyboru projektów?

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 5 do Regulaminu wyboru projektów.

Dofinansowanie, wkład własny projektu:

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu z EFRR: 85% wydatków kwalifikowalnych.

2. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 15% wydatków kwalifikowalnych.

3. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: brak ograniczeń kwotowych.

4. Minimalna i maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.

5. Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych.

Pytania i odpowiedzi?

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących procedury oceny wniosku o dofinansowanie projektu udziela IZ FEL poprzez konsultacje elektroniczne (drogą elektroniczną na adres: defrr@lubelskie.pl).

Jak składać wniosek?

Online. Wypełnienie i złożenie wniosku oraz załączników odbywa się za pomocą generatora wniosków WOD2021.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
20/07/2024
temperature icon 26°C
zachmurzenie duże
Humidity 46 %
Pressure 1014 hPa
Wind 10 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top