Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór w ramach działania 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego.

Kwota alokoacji?

48 707 114,92 zł

Poziom dofinansowania?

do 95%

Forma wsparcia?

Dotacja

Typ naboru?

Niekonkurencyjny

Termin naboru?

Od 01.07.2024 do 30.08.2024

Wyniki?

II kwartał

DLA KOGO?

-Służby publiczne

W przypadku przedmiotowego naboru niekonkurencyjnego podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie jest Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie.

NA CO?

Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie obiektów zabytkowych, zespołów tych zabytków wraz z ich otoczeniem do pełnienia funkcji związanych z kulturą poprzez prace konserwatorskie, restauratorskie, rewaloryzacyjne, renowacyjne, roboty budowlane oraz ich modernizację (z wyłączeniem rozbiórki), w tym:

zakup, modernizacja wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu, roboty budowlane, modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) – wyłącznie jako element projektu,
prace konserwatorskie zabytków ruchomych (wyłącznie jako element projektu),
zapewnienie niezbędnych warunków funkcjonowania instytucji i twórców kultury w sieci (wyłącznie jako element projektu).

Przedsięwzięcia infrastrukturalne w sektorze kultury ukierunkowane na rozwijanie aktywności społecznej m.in. poprzez tworzenie /adaptację /dostosowanie budynków i przestrzeni do realizacji oferty kulturalno-edukacyjnej, rozwój innowacji społecznych, w tym:

zakup, modernizacja wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu, roboty budowlane, modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) – wyłącznie jako element projektu,
prace konserwatorskie zabytków ruchomych (wyłącznie jako element projektu),
zapewnienie niezbędnych warunków funkcjonowania instytucji i twórców kultury w sieci (wyłącznie jako element projektu).

Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym możliwość zapewnienia niezbędnych warunków funkcjonowania instytucji i twórców kultury w sieci (wyłącznie jako element projektu).
Projekty z zakresu ochrony dziedzictwa niematerialnego.
Projekty dotyczące nowych produktów w dziedzinie kultury.
Monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń.

Nabór w zakresie wyboru projektu w sposób niekonkurencyjny nr FELU.07.09-IZ.00-002/24 w ramach Działania 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego (typ projektu 1a-c,2a-c,3,4,5,6) Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ogłoszonym na stronie internetowej www.funduszeUE.lubelskie.pl, w dniu 1 lipca 2024 r. rozpoczyna się nabór nr FELU.07.09-IZ.00-002/24 w zakresie wyboru projektu w sposób niekonkurencyjny w ramach Działania 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego (typ projektu 1a-c,2-c,3,4,5,6) Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, którego Wnioskodawcą będzie Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie.

Instytucją Organizującą Nabór jest Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Czynności związane z przeprowadzeniem ww. procedury realizuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin.

Sposób składania wniosków?

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać za pośrednictwem systemu CST2021 w aplikacji WOD2021 w odpowiedzi na udostępniony nabór dostępny pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl

Kryteria wyboru projektów?

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 5 do Regulaminu wyboru projektów.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu:

1. Kwota środków z EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektu w naborze wynosi 10 000 000,00 EUR, tj. 43 255 000,00[1] PLN.
2. Kwota środków z BP przeznaczona na dofinansowanie projektu w naborze zgodnie ze zgodą Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 listopada 2023 r. (pismo znak: DRP-IV.5117.61.2023.AP) wynosi 5 452 114,92 PLN.
3. Łącznie kwota środków z EFRR oraz BP przeznaczona na dofinansowanie projektu w naborze wynosi 48 707 114,92 PLN.

Dofinansowanie, wkład własny projektu:

1. Maksymalny % poziom dofinansowania projektu z EFRR: 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.
2. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE+ współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję): 95% wydatków kwalifikowalnych.
3. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 5% – wydatków kwalifikowalnych – projekt współfinansowany z Budżetu Państwa.
4. Minimalna i maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.
5. Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych.
6. Poziom dofinansowania z EFRR dla projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwym programem pomocowym.

Pytania i odpowiedzi?

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących procedury oceny wniosku o dofinansowanie projektu udziela IZ FEL poprzez konsultacje elektroniczne (drogą elektroniczną na adres: defrr@lubelskie.pl)

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
21/07/2024
temperature icon 28°C
zachmurzenie duże
Humidity 57 %
Pressure 1010 hPa
Wind 11 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top