Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór w ramach działania 3.4 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa. Poniżej przedstawiamy szczegóły.

Kwota alokoacji?

163 723 896,21 zł

Poziom dofinansowania?

do 85%

Forma wsparcia?

Dotacja

Typ naboru?

Konkurencyjny

Termin naboru?

Od 01.07.2024 do 30.08.2024

Wyniki?

I kwartał 2025

DLA KOGO?

Administracja publiczna
Partnerstwa
Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
Służby publiczne

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są:

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;
Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne;
Spółki wodne i ich związki,
Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska.

NA CO?

Działania w zakresie przystosowania się do zmian klimatu oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi: inne ryzyka, np. burze i susze (w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności i systemy zarządzania klęskami żywiołowymi i katastrofami, infrastruktura i podejście ekosystemowe)
Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji, działania na rzecz efektywności, zaopatrzenie w wodę do spożycia)
Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji, działania na rzecz efektywności, zaopatrzenie w wodę do spożycia)zgodne z kryteriami efektywności
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wodnych (w tym gospodarowanie wodami w dorzeczu, konkretne działania w zakresie przystosowania się do zmian klimatu, ponowne użycie, ograniczanie wycieków)
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Zbieranie i oczyszczanie ścieków zgodnie z kryteriami efektywności energetycznej

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie:

1. Projekty z zakresu gospodarki ściekowej w aglomeracjach od co najmniej 2 tys. do poniżej 15 tys. RLM ujętych w KPOŚK, które nie spełniają wymogów Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

2. Projekty z zakresu budowy infrastruktury do ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody, realizowane w ograniczonym zakresie jako element kompleksowych projektów regulujących gospodarkę ściekową (w ramach KPOŚK) lub jako samodzielne projekty na obszarach, dla których zapewniony jest odpowiedni sposób zagospodarowania ścieków zgodny z Dyrektywą Rady z dnia 21 maja 1991 r., dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych.

3. Projekty z zakresu modernizacji, naprawy infrastruktury do ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody, ograniczające straty w dostawach wody do spożycia, zmniejszające ryzyko wystąpienia awarii oraz zwiększające efektywność wykorzystania wody w gminach o liczbie ludności nie większej niż 15 tys. mieszkańców.

Nabór w zakresie wyboru projektów w sposób konkurencyjny nr FELU.03.04-IZ.00-002/24 w ramach Działania 3.4 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa (typ projektu 1-3) Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ogłoszonym na stronie internetowej www.funduszeue.lubelskie.pl, w dniu 01.07.2024 r. rozpoczyna się nabór nr FELU.03.04-IZ.00-002/24 w ramach Działania 3.4 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa (typ projektu 1-3) Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Instytucją Organizującą Nabór jest Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Czynności związane z przeprowadzeniem ww. procedury realizuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin.

Sposób składania wniosków?

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać za pośrednictwem systemu CST2021 w aplikacji WOD2021 w odpowiedzi na udostępniony nabór dostępny pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl

Kryteria wyboru projektów?

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 5 do Regulaminu wyboru projektów.

Dofinansowanie, wkład własny projektu?

Maksymalny poziom dofinansowania projektu z EFRR: 85% wydatków kwalifikowalnych .
Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 15% wydatków kwalifikowalnych.
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: brak ograniczeń kwotowych.
Minimalna i maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.
Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych.
Poziom dofinansowania z EFRR dla projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwym programem pomocowym.

Pytania i odpowiedzi?

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących procedury oceny wniosku o dofinansowanie projektu udziela IZ FEL poprzez konsultacje elektroniczne (drogą elektroniczną na adres: defrr@lubelskie.pl).

Jak składać wniosek?

Online

Wypełnienie i złożenie wniosku oraz załączników odbywa się za pomocą generatora wniosków WOD2021.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

 

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
24/07/2024
temperature icon 18°C
zachmurzenie duże
Humidity 76 %
Pressure 1012 hPa
Wind 14 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top