Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór w ramach działania 3.10 Ochrona bioróżnorodności na obszarach poza formami ochrony przyrody. Poniżej przedstawiamy szczegóły.

Kwota alokoacji?

39 934 336 zł

Poziom dofinansowania?

do 85%

Forma wsparcia?

Dotacja

Typ naboru?

Konkurencyjny

Termin naboru?

01.07.2024 do 30.08.2024

Wyniki?

IV kwartał

DLA KOGO?

-Administracja publiczna
-Instytucje nauki i edukacji
-Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
-Służby publiczne

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są:

– Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,

– Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

– Parki Krajobrazowe i Zespoły Parków Krajobrazowych;

– Podmioty sprawujące nadzór lub zarządzające obszarami chronionymi;

– Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;

– Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;

– Podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki;

– Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

– Spółki Wspólnot Gruntowych;

– Organizacje pozarządowe;

– Instytucje oświatowe;

– Ośrodki edukacji ekologicznej;

– Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska;

– Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;

– Spółdzielnie Mieszkaniowe,

– Wspólnoty Mieszkaniowe

– Podmioty Ekonomii Społecznej.

NA CO?

Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, dziedzictwo naturalne i zasoby naturalne, zielona i niebieska infrastruktura

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie:

1. Działania ochronne mające na celu zachowanie lub przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin, grzybów, zwierząt.

2. Monitoring siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin, grzybów, zwierząt jako element projektu ochrony bioróżnorodności.

3. Zwalczanie inwazyjnych gatunków flory i fauny, jako element projektu ochrony bioróżnorodności.

4. Rozbudowa i doposażenie ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt.

5. Przebudowa/remont ośrodków edukacji ekologicznej, w tym doposażenie zaplecza dydaktycznego.

6. Budowa, rozwój ośrodków oraz centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o gatunki rodzime na obszarach miejskich i pozamiejskich, np. banków genowych, ogrodów botanicznych oraz parków miejskich służących ochronie i zwiększaniu różnorodności biologicznej.

7. Rozwój infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo służącej ograniczeniu antropopresji i degradacji środowiska.

8. Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej obszaru realizacji projektu ochrony bioróżnorodności jako element projektu.

9. Remediacja terenów zanieczyszczonych oraz rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą.

Nabór w zakresie wyboru projektów w sposób konkurencyjny nr FELU.03.10-IZ.00-001/24 Działania 3.10 Ochrona bioróżnorodności na obszarach poza formami ochrony przyrody (typ projektu 1 – 9) Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ogłoszonym na stronie internetowej www.funduszeUE.lubelskie.pl, w dniu 01 lipca 2024 roku rozpoczyna się nabór nr FELU.03.10-IZ.00-001/24 Działania 3.10 Ochrona bioróżnorodności na obszarach poza formami ochrony przyrody (typ projektu 1 – 9) Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Instytucją Organizującą Nabór jest Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Czynności związane z przeprowadzeniem ww. procedury realizuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin.

Sposób składania wniosków?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przesłać za pośrednictwem systemu CST2021 w aplikacji WOD2021 w odpowiedzi na udostępniony nabór dostępny pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl

Kryteria wyboru projektów?

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 5 do Regulaminu wyboru projektów.

Dofinansowanie, wkład własny projektu:

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu z EFRR: 85% wydatków kwalifikowalnych.

2. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 15% wydatków kwalifikowalnych.

3. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: brak ograniczeń kwotowych.

4. Minimalna i maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.

5. Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych

Pytania i odpowiedzi?

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących procedury oceny wniosku o dofinansowanie projektu udziela IZ FEL poprzez konsultacje elektroniczne (drogą elektroniczną na adres: defrr@lubelskie.pl).

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
22/07/2024
temperature icon 21°C
bezchmurnie
Humidity 77 %
Pressure 1012 hPa
Wind 8 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top