Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr FERS.01.02-IP.06-003/24 na realizację projektów w ramach Działania 01.02 Rozwój publicznych służb zatrudnienia Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Czas trwania naboru?

od 12.06.2024 do 27.07.2024

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru?

IV kwartał

Miejsce składania wniosków?

Wniosek o dofinansowanie wypełniany jest w systemie SOWA EFS, który jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z EFS+ w perspektywie finansowej 2021-2027.

Aplikacja została udostępniona przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej FERS i służy do przygotowania oraz złożenia do właściwej instytucji formularza wniosku o dofinansowanie projektu.

Aby skorzystać z aplikacji, należy założyć konto użytkownika na stronie internetowej www.sowa2021.efs.gov.pl.

Sposób składania wniosków?

Nabór ma charakter zamknięty, co oznacza, że ocena wniosków prowadzona będzie po ich złożeniu w odpowiedzi na dany nabór w ramach jednego posiedzenia Komisji Oceny Projektów.

ION zapewnia stosowanie zasad równego traktowania wszystkich Wnioskodawców w ramach niniejszego konkursu, w szczególności w zakresie standardów oceny i kryteriów oceny projektów, zarówno przy ocenie punktowej, jak i zero-jedynkowej.

Wnioski można składać w terminie: od 12 czerwca 2024 r. do 29 lipca 2024 r. do godz. 14:00 – data zamknięcia naboru.

Aby skorzystać z aplikacji, należy założyć konto użytkownika na stronie internetowej www.sowa2021.efs.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

W ramach naboru podmiotami uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie mogą być:

-administracja rządowa,
-instytucje rynku pracy,
-jednostki naukowe,
-jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
-jednostki samorządu terytorialnego,
-organizacje badawcze,
-organizacje pozarządowe,
-organizacje zrzeszające pracodawców,
-podmioty ekonomii społecznej,
-uczelnie,
-związki zawodowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia w oparciu o badanie potrzeb.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały opisane w regulaminie wyboru projektów (str. 22).

Finanse?

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97,00%.

Wymagany wkład własny Wnioskodawcy do realizacji projektu wynosi co najmniej 3,00% liczonych od całkowitej wartości projektu.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota przeznaczona na nabór wynosi: 21 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych i 00/100). W ramach naboru wymagany jest wkład własny.

 

Niezbędne dokumenty oraz więcej informacji znajduje się pod linkiem.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

 

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
22/07/2024
temperature icon 19°C
bezchmurnie
Humidity 88 %
Pressure 1012 hPa
Wind 8 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top