Podczas zebrania wyborczego 7 czerwca, kolegium elektorów reprezentujące wszystkich członków społeczności akademickiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wybrało rektora UMCS na kadencję 2024–2028. Przez kolejne cztery lata będzie nim prof. dr hab. Radosław Dobrowolski. To druga kadencja rektora Dobrowolskiego na tym stanowisku. Prof. Radosław Dobrowolski był jedynym kandydatem w tegorocznych wyborach.

Absolwent studiów geograficznych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (1988). Całą swoją karierę naukową związany z UMCS, najpierw jako student kierunku geografia (1983–1988), następnie jako pracownik naukowo-techniczny w Instytucie Nauk o Ziemi (1987–1988), asystent naukowo-dydaktyczny (1988–1997), adiunkt (1997–2011), profesor nadzwyczajny (2011–2018), a ostatnio jako profesor (od 2018). Obecnie pracuje w Katedrze Geomorfologii i Paleogeografii Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS, pełniąc funkcję kierownika tej jednostki. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach z zakresu: geologii i geomorfologii strukturalnej, paleogeografii czwartorzędu, geoarcheologii oraz ochrony środowiska. Jest autorem ponad 230 artykułów naukowych (w tym 45 indeksowanych w bazie Scopus, cytowanych ok. 800 razy; indeks H = 14), 2 książek, 35 rozdziałów w monografiach oraz ponad 100 publikacji i doniesień konferencyjnych.

Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu Uczelnią. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. studenckich (2008–2011) i dyrektora Instytutu Nauk o Ziemi (2011), pierwszego dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (2011–2016), prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej (2016–2020). Od września 2020 r. rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Aktywny uczestnik życia naukowego w kraju i za granicą. Jest członkiem licznych organizacji i komitetów naukowych, w tym: Steering Committee of Karst Commission International Geographical Union (w 3 kolejnych kadencjach od 2008 r.), Komitetu Nauk Geograficznych PAN (w 4 kolejnych kadencjach od 2011 r., a od 2016 r. jako wiceprzewodniczący KNG) oraz Komitetu Badań Czwartorzędu PAN (w 2 kolejnych kadencjach w latach 2011–2018 i ponownie od 2024 r.). Jest także członkiem kilku towarzystw i stowarzyszeń naukowych: Polskiego Towarzystwa Geograficznego (m.in. sekretarz, wiceprzewodniczący i członek Zarządu Oddziału Lubelskiego PTG), Polskiego Towarzystwa Geologicznego (m.in. członek Zarządu Głównego PTGeol), Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich (m.in. członek Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Głównym SGP), Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika (m.in. członek Zarządu Głównego Sekcji Speleologicznej PTP) i Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego.

Prowadząc badania naukowe, był kierownikiem 2 i głównym wykonawcą 12 projektów badawczych (KBN, MNiSW, NCN, NCBR). Jest współautorem kilkudziesięciu prac projektowych, wdrożeniowych i ekspertyz dla administracji publicznej. Był recenzentem ponad 40 projektów badawczych (KBN, MNiSW, NCN, Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej), a także kilkudziesięciu procedur awansowych (doktoratów, habilitacji, profesur).

Był członkiem komitetów naukowych i organizacyjnych ponad 60 konferencji (krajowych i zagranicznych), odbył staże naukowe na Uniwersytecie w Ołomuńcu i dwukrotnie na Uniwersytecie Lwowskim. Jest promotorem 4 prac doktorskich, 30 magisterskich i 48 licencjackich. Otrzymał Nagrodę Polskiej Akademii Nauk (za rozprawę doktorską) oraz Nagrodę Naukową i Medal im. Marii Markowicz-Łohinowicz (za osiągnięcie habilitacyjne).

Od wielu lat jest zaangażowany w działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska. Przez 3 kolejne kadencje (2007–2018) był członkiem Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Komitetem Problemów Środowiska ICSU i Międzynarodowym Programem UNESCO-MAB przy Prezydium PAN, od 2013 r. pełni funkcję delegata krajowego w Międzynarodowej Radzie Koordynacyjnej Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie. Był również członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody (2014–2016), a obecnie jest członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody (od 2018 r.). Od wielu lat aktywnie działa w Radach Naukowych Parków Narodowych: Poleskiego (od 2010 r.) oraz Roztoczańskiego (od 2014 r., pełnił w niej do 2020 r. funkcję wiceprzewodniczącego). Za swoją pracę został odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Prezydenta Lublina, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientianet Veritas”, Medalem 550-lecia Województwa Lubelskiego oraz Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Do jego najważniejszych osiągnięć w kontekście zarządzania największym w Polsce wschodniej Uniwersytetem można zaliczyć: stabilizację działalności UMCS w okresie pandemii i postpandemicznym, utworzenie Funduszu Rozwoju, wdrożenie wewnętrznych procedur oceny pracowniczej, połączonych z elastycznym systemem motywacyjnym oraz wzmocnienie międzynarodowej pozycji Uczelni poprzez zwiększenie liczby programów studiów prowadzonych w języku obcym, wzrost wskaźnika zatrudnienia zagranicznych naukowców w strukturze kadrowej UMCS, a także członkostwo naszej Alma Mater w sieci Uniwersytetów Europejskich ATHENA.

 

Źródło: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
16/06/2024
temperature icon 16°C
zachmurzenie duże
Humidity 94 %
Pressure 1001 hPa
Wind 3 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top