Kancelaria Prezesa Rady Ministrów jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania FERS.04.07 Wsparcie NGO w zakresie dostępności i włączenia społecznego Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (dalej: FERS) ogłasza konkurs nr FERS.04.07-IP.04-001/24.

Termin naboru oraz rozstrzygnięcia?

Nabór od 17.06.2024 do 31.08.2024 . Rozstrzygnięcie: grudzień 2024

Miejsce składania wniosków?

Aby aplikować o uzyskanie dofinansowania należy złożyć wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem internetowego Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS+), zgodnie z opublikowaną w SOWA EFS+ Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Sposób składania wniosków?

Za pośrednictwem internetowego Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS+), zgodnie z opublikowaną w SOWA EFS+ Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnioną do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu (a następnie beneficjentem projektu) może być wyłącznie –zgodnie z I kryterium dostępu – organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wykluczeniem podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 4.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Konkurs nr FERS.04.07-IP.04-001/24 dotyczy projektów ukierunkowanych na realizację typu projektów FERS Wsparcie potencjału NGO do prowadzenia działań służących zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub włączeniu społecznemu, tj.:

a) doradztwo w zakresie wzmocnienia potencjału NGO doświadczenia usług w obszarze włączenia społecznego ora z zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

b) podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NGO w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w obszarze włączenia społecznego oraz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

c) przegląd procesów i wdrożenie usprawnień w zakresie działań NGO na rzecz dostępności oraz włączenia społecznego.

Projekty składane w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie powinny przyczynić się do realizacji celów Programu FERS, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego h) (ESO4.8) Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększania zdolności zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji.

 

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Szczegółowe kryteria dostępu oceniane w systemie 0-1 wraz z definicją prezentuje Tabela nr 2 Regulaminu wyboru projektów.

 

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Minimalna wartość projektu wyniesie 400 tys. zł., a maksymalna nie przekroczy progu 200 tys. euro. Do przeliczenia wartości projektu stosuje się miesięczny obrachunkowy kurs wymiany waluty stosowany przez KE, aktualny na dzień ogłoszenia naboru.

 

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Planowana alokacja na niniejszy konkurs wynosi 19 000 000,00 PLN.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich/ https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
17/06/2024
temperature icon 16°C
zachmurzenie duże
Humidity 94 %
Pressure 1001 hPa
Wind 3 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top