Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór w ramach działania 11.4 Rewitalizacja obszarów innych niż miejski. Poniżej przedstawiamy szczegóły naboru.

Dofinansowanie do?

10 000 000 zł

Kwota alokoacji?

93 595 150,44 zł

Poziom dofinansowania?

do 95%

Forma wsparcia?

Dotacja

Typ naboru?

Konkurencyjny

Termin naboru?

Od 10.06.2024 do 13.09.2024

Wyniki?

I kwartał 2025

DLA KOGO?

-Administracja publiczna
-Instytucje nauki i edukacji
-Instytucje ochrony zdrowia
-Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
-Partnerstwa
-Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
-Służby publiczne

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są wnioskodawcy, których projekty zostały zidentyfikowane w Gminnym Programie Rewitalizacji danej gminy, na liście podstawowych przedsięwzięć (lub typów przedsięwzięć) rewitalizacyjnych, który został pozytywnie zaopiniowany przez IZ i umieszczony na wykazie prowadzonym przez IZ.

NA CO?

-Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, dziedzictwo naturalne i zasoby naturalne, zielona i niebieska infrastruktura
-Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do włączenia społecznego
-Infrastruktura zdrowotna
-Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych
-Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury
-Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa naturalnego i ekoturystyki poza obszarami Natura 2000
-Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych

Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR(wsparcie dla działań typowych dla EFS+ koniecznych do wdrożenia części operacji objętej EFRR i bezpośrednio z nią związanych)

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie:

1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, realizowana na podstawie GPR.
Nabór w zakresie wyboru projektów w sposób konkurencyjny nr FELU.11.04-IZ.00-001/24 w ramach Działania 11.4 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie (typ projektu 1) Priorytetu XI Rozwój zrównoważony terytorialne programu Fundusze Europejskie dla Lubels

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ogłoszonym na stronie internetowej www.funduszeUE.lubelskie.pl, w dniu 10 czerwca 2024 roku rozpoczyna się nabór nr FELU.11.04-IZ.00-001/24 w zakresie wyboru projektów
w sposób konkurencyjny w ramach Działania 11.4 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie (typ projektu 1) Priorytetu XI Rozwój zrównoważony terytorialne programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Instytucją Organizującą Nabór jest Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Czynności związane z przeprowadzeniem ww. procedury realizuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin.

Sposób składania wniosków?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przesłać za pośrednictwem systemu CST2021 w aplikacji WOD2021 w odpowiedzi na udostępniony nabór dostępny pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl

Kryteria wyboru projektów?

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 5 do Regulaminu wyboru projektów.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Kwota środków z EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 83 492 526,87 PLN, tj. 19 302 399,00 EURO.
Kwota środków z BP przeznaczona na dofinansowanie projektów w naborze wynosi 10 102 623,57 PLN.
Łącznie kwota środków z EFRR oraz BP przeznaczona na dofinansowanie projektów w naborze wynosi 93 595 150,44 PLN.

Pytania i odpowiedzi?

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących procedury oceny wniosku o dofinansowanie projektu udziela IZ FEL poprzez konsultacje elektroniczne (drogą elektroniczną na adres: defrr@lubelskie.pl).

Jak składać wniosek?
Online. Wypełnienie i złożenie wniosku oraz załączników odbywa się za pomocą generatora wniosków WOD2021.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
25/06/2024
temperature icon 21°C
pochmurnie
Humidity 70 %
Pressure 1010 hPa
Wind 2 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top