Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór w ramach działania 1.1 Regionalna infrastruktura badawczo-rozwojowa. Poniżej przedstawiamy szczegóły naboru.

Kwota alokoacji?

45 929 422,05 zł

Poziom dofinansowania?

do 85%

Forma wsparcia?

Dotacja

Typ naboru?

Konkurencyjny

Termin naboru?
Od 10.06.2024 do 09.08.2024

Wyniki?
I kwartał 2025

DLA KOGO?

-Instytucje nauki i edukacji

-Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są:

-Organizacje badawcze.
Dopuszcza się możliwość współpracy organizacji badawczych z przedsiębiorcami, innymi organizacjami badawczymi, szkołami wyższymi.

Pojęcie organizacji badawczej należy rozumieć w świetle definicji z art. 2 pkt. 83 Rozporządzenia GBER.

NA CO?

Inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, w publicznych organizacjach badawczych i instytucjach szkolnictwa wyższego bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie

Typ projektu 1: Rozwój infrastruktury B+R organizacji badawczych prowadzących działalność gospodarczą (m.in. zakup aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R na rzecz przedsiębiorstw oraz usługi szkoleniowe w zakresie wykorzystania nabytej infrastruktury).adaptacja i modernizacja infrastruktury placówek oświaty i zapewnienie niezbędnego wyposażenia placówek gwarantującego wysoką jakość kształcenia.

Typ projektu 2: Wsparcie rozwoju kompetencji osób zarządzających infrastrukturą B+R w celu podniesienia poziomu jej komercyjnego wykorzystania jako element projektów.

Nabór w zakresie wyboru projektów w sposób konkurencyjny nr FELU.01.01-IZ.00-001/24 w ramach Działania 1.1 Regionalna infrastruktura badawczo-rozwojowa (typ projektu 1, 2) Priorytetu I Badania naukowe i innowacje programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ogłoszonym na stronie internetowej www.funduszeUE.lubelskie.pl, w dniu 10 czerwca 2024 roku rozpoczyna się nabór w zakresie wyboru projektów w sposób konkurencyjny nr FELU.01.01-IZ.00-001/24, w ramach Działania 1.1 Regionalna infrastruktura badawczo-rozwojowa (typ projektu 1, 2) Priorytetu I Badania naukowe i innowacje programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Instytucją Organizującą Nabór jest Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Czynności związane z przeprowadzeniem ww. procedury realizuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin.

Sposób składania wniosków?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przesłać za pośrednictwem systemu CST2021 w aplikacji WOD2021 w odpowiedzi na udostępniony nabór dostępny pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl

Kryteria wyboru projektów?

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 5 do Regulaminu wyboru projektów

Dofinansowanie, wkład własny projektu

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu z EFRR:

projekty dotyczące infrastruktury służącej wyłącznie działalności gospodarczej:

– w przypadku wydatków kwalifikowalnych objętych schematem pomocy publicznej – 50% wydatków kwalifikowalnych,

– w przypadku wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą de minimis – 50% wydatków kwalifikowalnych,

projekty dotyczące infrastruktury służącej działalności gospodarczej i niegospodarczej:

część gospodarcza:

– w przypadku wydatków kwalifikowalnych objętych schematem pomocy publicznej – 50% wydatków kwalifikowalnych,

– w przypadku wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą de minimis – 50% wydatków kwalifikowalnych,

część niegospodarcza: – 85% wydatków kwalifikowanych.

2. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych:

projekty dotyczące infrastruktury służącej wyłącznie działalności gospodarczej:

– w przypadku wydatków kwalifikowalnych objętych schematem pomocy publicznej – 50% wydatków kwalifikowalnych,

– w przypadku wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą de minimis – 50% wydatków kwalifikowalnych,

projekty dotyczące infrastruktury służącej działalności gospodarczej i niegospodarczej:

część gospodarcza:

– w przypadku wydatków kwalifikowalnych objętych schematem pomocy publicznej – 50% wydatków kwalifikowalnych,

– w przypadku wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą de minimis – 50% wydatków kwalifikowalnych,

część niegospodarcza: – 15% wydatków kwalifikowanych.

W części gospodarczej wkład własny musi być pozbawiony znamion środków publicznych.

3. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: brak ograniczeń kwotowych.

4. Minimalna i maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.

5. Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:

– Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 500 000,01 PLN.

– Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych.

– W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna kwota pomocy na infrastrukturę wynosi 35 mln EUR.

Pytania i odpowiedzi?

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących procedury oceny wniosku o dofinansowanie projektu udziela IZ FEL poprzez konsultacje elektroniczne (drogą elektroniczną na adres: defrr@lubelskie.pl).

Jak składać wniosek?
Online. Wypełnienie i złożenie wniosku oraz załączników odbywa się za pomocą generatora wniosków WOD2021.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
16/06/2024
temperature icon 16°C
zachmurzenie duże
Humidity 94 %
Pressure 1001 hPa
Wind 3 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top