Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór w ramach działania 10.6 Uczenie się osób dorosłych. Poniżej przedstawiamy szczegóły naboru.

Kwota alokoacji?
13 536 198,07 zł

Minimalna wartośc projektu?
100 000 zł

Forma wsparcia?
Dotacja

Typ naboru?
Konkurencyjny

Termin naboru?
od 03.06.2024 do 31.07.2024

Wyniki?
I kwartał 2025

DLA KOGO?

Instytucje nauki i edukacji
Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
Przedsiębiorstwa

W ramach naboru podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty.

NA CO?

Wsparcie na rzecz kształcenia dorosłych (z wyłączeniem infrastruktury)

W ramach postępowania wsparciem może zostać objęty wyłącznie typ projektów nr 3. Wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz kształcenia osób dorosłych (np. LOWE) np. poprzez tworzenie lokalnych punktów wsparcia kształcenia osób dorosłych, w tym służących aktywizacji osób starszych, osób o niskich kwalifikacjach, osób z niepełnosprawnościami, określony w SZOP w ramach Działania 10.6 Uczenie się osób dorosłych.

Całkowita wartość dofinansowania dla jednego lokalnego ośrodka kształcenia osób dorosłych nie przekracza 300 000,00 PLN.

W przypadku utworzenia i funkcjonowania kilku ośrodków kształcenia osób dorosłych, maksymalna wartość dofinansowania będzie wynikiem iloczynu liczby planowanych do utworzenia ośrodków oraz ww. kwoty.

Jak przygotować wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w SOWA EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej SOWA EFS.

Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) dla wnioskodawców/beneficjentów oraz Regulamin korzystania z SOWA EFS dostępne są na ww. stronie internetowej.

Wniosek należy wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w zakresie Priorytetów VIII-X stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu.

Wniosek o dofinansowanie projektu jest składany wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA EFS.

Zgodnie z kryterium ogólnym formalnym nr 5: Wsparcie polityki spójności będzie udzielane wyłącznie projektom i Wnioskodawcom/Partnerom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060.

Kryterium ma zastosowanie do jednostek samorządu terytorialnego (lub podmiotów przez nie kontrolowanych lub od nich zależnych) i ich jednostek organizacyjnych. Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczenia (w postaci pliku pdf podpisanego ważnym podpisem kwalifikowanym), stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu oraz zapisów we wniosku o dofinansowanie. Oświadczenie składane jest za pośrednictwem SOWA EFS.
Jak składać wniosek?
Online

Wniosek o dofinansowanie projektu jest składany wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA EFS.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie:
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
Punkt Kontaktowy,
ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin,
pokój nr 1

Informacje udzielane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 poprzez następujące kanały komunikacji:

Konsultacje elektroniczne (drogą e-mailową na adres: efs@lubelskie.pl);
Konsultacje telefoniczne (pod numerami: tel. (81) 44 16 843 oraz (81) 478 14 96 oraz infolinii 800 888 337);
Wsparcie w zakresie obsługi aplikacji SOWA EFS pod nr (81) 44 16 858;
Konsultacje w siedzibie ION (Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, pok. 1).

Należy mieć na uwadze, że przedmiotem zapytań w zakresie procedury wyboru projektów o charakterze ogólnym oraz dotyczących Regulaminu nie mogą być konkretne zapisy, czy rozwiązania zastosowane w danym projekcie celem ich wstępnej oceny.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
16/06/2024
temperature icon 16°C
zachmurzenie duże
Humidity 94 %
Pressure 1001 hPa
Wind 3 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top