Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór w ramach działania 7.5 Edukacja w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Poniżej przedstawiamy szczegóły naboru.

Kwota alokoacji?
72 408 870 zł

Poziom dofinansowania?
do 85%

Forma wsparcia?
Dotacja

Typ naboru?
Niekonkurencyjny

Termin naboru?
od 29.05.2024 do  29.11.2024

Wyniki?
I kwartał 2025

DLA KOGO?

-Administracja publiczna
-Instytucje nauki i edukacji
-Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są podmioty zidentyfikowane w strategii terytorialnej będącej podstawą realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych [1], jako podmioty realizujące projekty w ramach Działania 7.5, tj.:

-Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.
-Uczelnie zawodowe i uczelnie akademickie prowadzące studia o profilu praktycznym.
-Organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki oświatowe.

Strategia ZIT pozytywnie zaopiniowanej przez IZ pod kątem możliwości jej finansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 najpóźniej na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

NA CO?

-Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie:

Typ projektu 1: Inwestycje w infrastrukturę edukacji przedszkolnej, w tym w szczególności na obszarach deficytowych, m. in.: budowa, rozbudowa, przebudowa, adaptacja i modernizacja obiektów na potrzeby prowadzenia działalności edukacyjnej, w tym m.in. place zabaw wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia gwarantującego wysoką jakość kształcenia,
Typ projektu 2: Inwestycje w infrastrukturę włączającą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
Typ projektu 3: Adaptacja pracowni symulujących rzeczywiste warunki pracy do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami w szkołach/placówkach ogólnodostępnych,
Typ projektu 4: Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w celu dostosowania do potrzeb rynku pracy, m.in. budowa, rozbudowa, przebudowa, adaptacja i modernizacja infrastruktury placówek oświaty i zapewnienie niezbędnego wyposażenia placówek gwarantującego wysoką jakość kształcenia,
Typ projektu 5: Inwestycje w infrastrukturę kształcenia ustawicznego zawodowego i praktycznego prowadzonego w formach pozaszkolnych, tj. kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych (z wyłączeniem kursów kompetencji ogólnych), w celu umożliwienia uzyskania i uzupełnienia umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych,
Typ projektu 6: Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa wyższego zawodowego oraz specjalistyczną infrastrukturę (typu pracownie zawodowe) szkolnictwa wyższego akademickiego prowadzącego studia o profilu praktycznym w celu podniesienia jakości kształcenia i dostosowania do potrzeb rynku pracy, m.in. budowa, rozbudowa, przebudowa, adaptacja i modernizacja infrastruktury i zapewnienie niezbędnego wyposażenia (dla osób ze specjalnymi potrzebami).

Nabór w zakresie wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny nr FELU.07.05-IZ.00-001/24 w ramach Działania 7.5 Infrastruktura edukacyjna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (typ projektu 1, 2, 3, 4, 5, 6) Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ogłoszonym na stronie internetowej www.funduszeUE.lubelskie.pl, w dniu 23 maja 2024 roku rozpoczyna się nabór w zakresie wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny nr FELU.07.05-IZ.00-001/24, w ramach Działania 7.5 Infrastruktura edukacyjna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (typ projektu 1, 2, 3, 4, 5, 6) Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych
i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Instytucją Organizującą Nabór jest Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Czynności związane z przeprowadzeniem ww. procedury realizuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin.

Sposób składania wniosków?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przesłać za pośrednictwem systemu CST2021 w aplikacji WOD2021 w odpowiedzi na udostępniony nabór dostępny pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl

Kryteria wyboru projektów?

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 5 do Regulaminu wyboru projektów.

Dofinansowanie, wkład własny projektu

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu z EFRR: 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.
2. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 15% wydatków kwalifikowalnych.
3. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: brak ograniczeń kwotowych.
4. Minimalna i maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.
5. Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych.
6. Poziom dofinansowania z EFRR dla projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwym programem pomocowym.

Pytania i odpowiedzi?

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących procedury oceny wniosku o dofinansowanie projektu udziela IZ FEL poprzez konsultacje elektroniczne (drogą elektroniczną na adres: defrr@lubelskie.pl).

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

 

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
25/06/2024
temperature icon 19°C
pochmurnie
Humidity 63 %
Pressure 1010 hPa
Wind 8 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top