Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór w ramach działania 3.5 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Poniżej przedstawiamy szczegóły naboru.

Kwota alokoacji?
43 255 000 zł

Poziom dofinansowania?
do 85%

Forma wsparcia?
Dotacja

Typ naboru?
Niekonkurencyjny

Termin naboru?
od 29.05.2024 do 29.11.2024

Wyniki?
I kwartał 2025

DLA KOGO?

-Administracja publiczna
-Partnerstwa
-Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
-Służby publiczne
-Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Podmiotami uprawnionymi do uzyskania wsparcia w ramach naboru są:

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;
Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne;
Spółki wodne i ich związki,
Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska.

W przypadku przedmiotowego naboru podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są podmioty zidentyfikowane w strategii terytorialnej będącej podstawą realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Strategia ZIT pozytywnie zaopiniowanej przez IZ pod kątem możliwości jej finansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 najpóźniej na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

NA CO?

Działania w zakresie przystosowania się do zmian klimatu oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi: inne ryzyka, np. burze i susze (w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności i systemy zarządzania klęskami żywiołowymi i katastrofami, infrastruktura i podejście ekosystemowe)
Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji, działania na rzecz efektywności, zaopatrzenie w wodę do spożycia)
Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji, działania na rzecz efektywności, zaopatrzenie w wodę do spożycia)zgodne z kryteriami efektywności
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wodnych (w tym gospodarowanie wodami w dorzeczu, konkretne działania w zakresie przystosowania się do zmian klimatu, ponowne użycie, ograniczanie wycieków)
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Zbieranie i oczyszczanie ścieków zgodnie z kryteriami efektywności energetycznej

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie:

Projekty z zakresu gospodarki ściekowej w aglomeracjach od co najmniej 2 tys. do poniżej 15 tys. RLM[1] ujętych w KPOŚK, które nie spełniają wymogów Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.
Projekty z zakresu budowy infrastruktury do ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody, realizowane w ograniczonym zakresie jako element kompleksowych projektów regulujących gospodarkę ściekową (w ramach KPOŚK) lub jako samodzielne projekty na obszarach, dla których zapewniony jest odpowiedni sposób zagospodarowania ścieków zgodny z Dyrektywą Rady z dnia 21 maja 1991 r., dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych.
Projekty z zakresu modernizacji, naprawy infrastruktury do ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody, ograniczające straty w dostawach wody do spożycia, zmniejszające ryzyko wystąpienia awarii oraz zwiększające efektywność wykorzystania wody w gminach o liczbie ludności nie większej niż 15 tys. mieszkańców.

Nabór, obejmuje projekty z zakresu gospodarki ściekowej w aglomeracjach od co najmniej 2 tys. do poniżej 10 tys. RLM.

Nabór w zakresie wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny nr FELU.03.05-IZ.00-001/24 w ramach Działania 3.5 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (typ projektu 1-3) Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ogłoszonym na stronie internetowej www.funduszeUE.lubelskie.pl, w dniu 29 maja 2024 roku rozpoczyna się nabór w zakresie wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny nr FELU.03.05-IZ.00-001/24 w ramach Działania 3.5 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (typ projektu 1-3) Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Instytucją Organizującą Nabór jest Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Czynności związane z przeprowadzeniem ww. procedury realizuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin.

Sposób składania wniosków?

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać za pośrednictwem systemu CST2021 w aplikacji WOD2021 w odpowiedzi na udostępniony nabór dostępny pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl

Kryteria wyboru projektów?

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 5 do Regulaminu wyboru projektów.

Dofinansowanie, wkład własny projektu:

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu z EFRR: 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.
2. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 15% wydatków kwalifikowalnych.
3. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: brak ograniczeń kwotowych.
4. Minimalna i maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.
5. Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych.
6. Poziom dofinansowania z EFRR dla projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwym programem pomocowym.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących procedury oceny wniosku o dofinansowanie udziela IZ FEL poprzez konsultacje elektroniczne (drogą elektroniczną na adres: defrr@lubelskie.pl).

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
16/06/2024
temperature icon 16°C
zachmurzenie duże
Humidity 94 %
Pressure 1001 hPa
Wind 3 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top