Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór w ramach działania 3.1 Bezpieczeństwo ekologiczne. Poniżej przedstawiamy szczegóły naboru.


Kwota alokoacji?
12 728 004,35 zł

Poziom dofinansowania?
do 85%

Forma wsparcia?
Dotacja

Typ naboru?
Konkurencyjny

Termin naboru?
od 03.06.2024 do 26.07.2024

Wyniki?
IV kwartał

DLA KOGO?

-Administracja publiczna
-Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
-Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
-Służby publiczne

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:

-Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
-Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
-Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, organizacje pozarządowe,Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
-Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
-Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska,
-Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
-Spółki Wspólnot Gruntowych.

NA CO?

-Działania w zakresie przystosowania się do zmian klimatu oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi: powodzie i osunięcia ziemi (w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności i systemy zarządzania klęskami żywiołowymi i katastrofami, infrastruktura i podejście ekosystemowe)
-Działania w zakresie przystosowania się do zmian klimatu oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi: pożary (w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności i systemy

-Działania w zakresie przystosowania się do zmian klimatu oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi: inne ryzyka, np. burze i susze (w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności i systemy zarządzania klęskami żywiołowymi i katastrofami, infrastruktura i podejście ekosystemowe)

W ramach naboru wsparcie mogą uzyskać następujące typy projektów:

Typ projektu 2: Rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego.

Typ projektu 3: Budowa, przebudowa, rozbudowa, remont budowli i urządzeń dla celów ochrony przed pożarami lasów

Nabór w zakresie wyboru projektów w sposób konkurencyjny nr FELU.03.01-IZ.00-001/24 w ramach Działania 3.1 Bezpieczeństwo ekologiczne (typ projektu 2,3) Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ogłoszonym na stronie internetowej funduszeUE.lubelskie.pl, w dniu 03 czerwca 2024 roku rozpoczyna się nabór w zakresie wyboru projektów w sposób konkurencyjny nr FELU.03.01-IZ.00-001/24 w ramach Działania 3.1 Bezpieczeństwo ekologiczne (typ projektu 2,3) Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Instytucją Organizującą Nabór jest Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Czynności związane z przeprowadzeniem ww. procedury realizuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin.

Sposób składania wniosków?

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać za pośrednictwem systemu CST2021 w aplikacji WOD2021 w odpowiedzi na udostępniony nabór dostępny pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl

Kryteria wyboru projektów?

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 5 do Regulaminu wyboru projektów.

Dofinansowanie, wkład własny projektu

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu z EFRR: 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.
2. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 15% wydatków kwalifikowalnych.
3. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: brak ograniczeń kwotowych.
4. Minimalna i maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.
5. Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych.
6. Poziom dofinansowania z EFRR dla projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwym programem pomocowym.

Pytania i odpowiedzi?

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących procedury oceny wniosku o dofinansowanie udziela IZ FEL poprzez konsultacje elektroniczne (drogą elektroniczną na adres: defrr@lubelskie.pl).

Jak składać wniosek?
Online. Wypełnienie i złożenie wniosku oraz załączników odbywa się za pomocą generatora wniosków WOD2021.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
16/06/2024
temperature icon 16°C
zachmurzenie duże
Humidity 94 %
Pressure 1001 hPa
Wind 3 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top