Wspólny sekretariat programu Interreg Litwa – Polska w Wilnie ogłosił nabór na projekty regularne w programie Interreg Litwa-Polska 2021-2027, w priorytecie 3 Wzmacnianie współpracy lokalnych interesariuszy, w celach szczegółowych:3.1. Budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie, 3.2. Inne działania wspierające lepsze zarządzanie współpracą.

Termin:

od 07.05.2024 do 31.07.2024

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru:
IV kwartał 2024 r.

Miejsce składania wniosków:

Wspólny Sekretariat programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027

Sposób składania wniosków:

-Aplikacje można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego JEMS.

Na co i kto może składać wnioski?

-Partnerzy projektu powinni zapewnić, że posiadają odpowiednie zasoby administracyjne i osobowe, jak również możliwości organizacyjne i finansowe, niezbędne do pomyślnej realizacji projektu transgranicznego.

-Każdy projekt musi mieć co najmniej jednego partnera z Litwy i z Polski, maksymalnie 4 partnerów w projekcie, z których każdy musi być zarejestrowany w rejestrze podmiotów prawnych danego kraju, lub innym odpowiednim rejestrze.

-Partnerzy zlokalizowani poza obszarem programu, ale na terenie UE, mogą również ubiegać się o dofinansowanie jako partner wiodący/partner projektu, jednakże tacy partnerzy muszą przynieść wyraźną korzyść dla obszaru programu.

Wnioski o dofinansowanie w imieniu partnerstwa projektowego składa partner wiodący. Główne typy partnerów, którzy mogą uczestniczyć w programie to:

-władze lokalne, regionalne i krajowe;
-organy publiczne i podmioty prawa publicznego;
-stowarzyszenia;
-organizacje pozarządowe;
-europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej.

Podmioty prawa publicznego to podmioty, które posiadają następujące cechy:

-są ustanowione w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego;
-posiadają osobowość prawną;
-są finansowane w przeważającej części przez państwo, władze regionalne lub lokalne, lub przez inne podmioty prawa publicznego, lub podlegają nadzorowi zarządczemu sprawowanemu przez te władze lub podmioty, lub posiadają radę administracyjną, zarządczą lub nadzorczą, której ponad połowa członków jest mianowana przez państwo, władze regionalne lub lokalne, lub przez inne podmioty prawa publicznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

3.1. Budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie

-Program ma na celu wspieranie różnych działań oddolnych i zachęcanie do współpracy międzyludzkiej. Dokument orientacyjny KE dotyczący granic Litwa-Polska wskazuje, że chociaż nie ma szczególnych geograficznych/fizycznych barier granicznych, które utrudniałyby współpracę, istnieje kilka barier kulturowych związanych z postawami społecznymi wobec sąsiadów i różnicami językowymi. Jest to szansa dla mniejszych partnerów na realizację działań typu „people-to-people” (z jęz. ang. ludzie do ludzi), które przyczyniają się również do budowania potencjału administracji lokalnej i łączenia ludzi. Organizacje samorządowe będą miały okazję dotrzeć do różnych partnerów w celu promowania współpracy transgranicznej i nawiązania kontaktów między instytucjami.

-Program będzie zachęcał do uczestnictwa i promował zaangażowanie obywateli, jak również świadomość współpracy transgranicznej. Partycypacja społeczna na obszarze przygranicznym jest na niskim poziomie, a działania zaplanowane w tym priorytecie spowodują zainteresowanie sprawami lokalnymi i działaniami samorządów lokalnych i regionalnych obszaru przygranicznego.

-Będą promowane różne inicjatywy, takie jak: konferencje, warsztaty itp., które wzmacniają tworzenie sieci i współpracę lokalnych interesariuszy. Szczególne znaczenie będzie miało wzmocnienie zaangażowania obywateli w proces podejmowania decyzji oraz wzmocnienie organizacji społeczności lokalnych.

3.2. Inne działania wspierające lepsze zarządzanie współpracą

Celem jest budowanie wzajemnego zaufania poprzez zachęcanie do podejmowania różnych działań międzyludzkich. Będą promowane różne inicjatywy, takie jak: konferencje, warsztaty itp., które wzmacniają tworzenie sieci i współpracę lokalnych interesariuszy. Szczególne znaczenie będzie miało wzmocnienie zaangażowania obywateli w proces podejmowania decyzji oraz wzmocnienie organizacji społeczności lokalnych.
Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały przedstawione w dokumentach naboru – cześć II.3 Podręcznik Programu, który jest na stronie programu.

Decyzję o wyborze i zatwierdzeniu projektów do dofinansowania podejmuje Komitet Monitorujący programu (KM). Złożone i zarejestrowane wnioski o dofinansowanie będą poddawane dwuetapowej ocenie przeprowadzanej przez pracowników Wspólnego Sekretariatu:

-Ocena kwalifikowalności
-Ocena jakościowa

Dodatkowe punkty przyznają członkowie KM dokonując oceny strategicznej projektów.

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia?

80% wydatków kwalifikowalnych

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

6 462 397,85 EUR Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Odwołanie można wnieść zgodnie z procedurą określoną w dokumentach naboru – część II.4 Podręcznika Programu, dostępnego na stronie programu.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
19/05/2024
temperature icon 18°C
zachmurzenie duże
Humidity 71 %
Pressure 1014 hPa
Wind 11 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top