Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór w ramach działania 11.5 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i rozwój zrównoważonej turystyki obszarów innych niż miejski. Poniżej przedstawiamy szczegóły naboru.

Kwota alokacji?

83 611 757,77 zł

Poziom dofinansowania?

do 85%

Forma wsparcia?

Dotacja

Typ naboru?

Konkurencyjny

Termin naboru?

Od 26.04.2024 do 28.06.2024. Wyniki: IV kwartał

DLA KOGO?

-Administracja publiczna
-Instytucje ochrony zdrowia
-Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
-Partnerstwa
-Przedsiębiorstwa
-Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
-Służby publiczne

-Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są podmioty, których projekty zostały zidentyfikowane w strategii terytorialnej będącej podstawą realizacji Innego Instrumentu Terytorialnego (IIT).

 

NA CO?

Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki i obiekty przemysłowe)
Infrastruktura zdrowotna
Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych
Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa naturalnego i ekoturystyki poza obszarami Natura 2000
Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych
Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR(wsparcie dla działań typowych dla EFS+ koniecznych do wdrożenia części operacji objętej EFRR i bezpośrednio z nią związanych)

 

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie:

Rozwój obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, jak też opartych o właściwości uzdrowiskowe i walory kulturowe (poza obszarami Natura 2000) stanowiące o ich potencjale, w tym m.in. o wysokiej atrakcyjności turystycznej,
Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych, tj. w szczególności: zwiększanie odporności lokalnej gospodarki, w tym infrastruktury, na nieprzewidziane sytuacje kryzysowe,
Rozwój infrastruktury i wyposażenia podmiotów świadczących usługi sanatoryjne i/lub uzdrowiskowe na terenie gmin uzdrowiskowych oraz obszarów ochrony uzdrowiskowej,
Przygotowanie terenów inwestycyjnych i zapewnienie infrastruktury biznesowej lub poprawa infrastruktury istniejących terenów w powiązaniu z innymi projektami inwestycyjnymi.

Nabór w zakresie wyboru projektów w sposób konkurencyjny nr FELU.11.05-IZ.00-001/24 w ramach Działania 11.5 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i rozwój zrównoważonej turystyki obszarów innych niż miejskie (typy projektu 1,2,3,4) Priorytetu XI Rozwój zrównoważony terytorialnie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ogłoszonym na stronie internetowej www.funduszeUE.lubelskie.pl, w dniu 26 kwietnia 2024 roku rozpoczyna się nabór nr FELU.11.05-IZ.00-001/24 w zakresie wyboru projektów
w sposób konkurencyjny w ramach Działania 11.5 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i rozwój zrównoważonej turystyki obszarów innych niż miejskie (typy projektu 1,2,3,4) Priorytetu XI Rozwój zrównoważony terytorialnie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Instytucją Organizującą Nabór jest Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Czynności związane z przeprowadzeniem ww. procedury realizuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin.

Sposób składania wniosków?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przesłać za pośrednictwem systemu CST2021 w aplikacji WOD2021 w odpowiedzi na udostępniony nabór dostępny pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl

 

Dofinansowanie, wkład własny projektu:

-Maksymalny poziom dofinansowania projektu z EFRR: 85% wydatków kwalifikowalnych.
-Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 15% wydatków kwalifikowalnych.
-Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: brak ograniczeń kwotowych.
-Minimalna i maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.
-Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych.

 

Kryteria wyboru projektów?

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 5 do Regulaminu wyboru projektów.

 

Jak składać wniosek?

Wypełnienie i złożenie wniosku oraz załączników odbywa się za pomocą generatora wniosków WOD2021.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich / https://funduszeue.lubelskie.pl

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
19/05/2024
temperature icon 20°C
zachmurzenie duże
Humidity 42 %
Pressure 1003 hPa
Wind 11 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top