Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór w ramach działania 8.8 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej. Poniżej przedstawiamy szczegóły naboru.

Kwota alokoacji?
38 482 049 zł

Minimalna wartośc projektu?
100 000 zł

Forma wsparcia?
Dotacja

Typ naboru?

Konkurencyjny

Termin naboru?

Od 18.04.2024 do 17.06.2024

Wyniki?

I kwartał 2025

Dla kogo?

-Administracja publiczna

-Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

-Służby publiczne

Wnioskodawcą uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest:
a) jednostka samorządu terytorialnego lub jednostka organizacyjna działająca w imieniu tej jednostki;
albo
b) związek lub porozumienie lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
albo
c) instytucja pomocy i integracji społecznej, instytucja prowadząca pracę z rodziną;
albo
d) podmiot ekonomii społecznej;
albo
e) podmiot świadczący usługi społeczne użyteczności publicznej, w tym m.in. ośrodek wsparcia (w tym specjalistyczny ośrodek wsparcia), instytucja wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, placówka wsparcia dziennego, jednostka specjalistycznego poradnictwa;
albo
f) podmiot wymieniony w art. 3 ust 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie Dz.U z 2023 r. poz. 571) statutowo działający w obszarze pomocy i integracji społecznej;
albo
g) Ochotnicze Hufce Pracy.

Na co?

Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie następujący typy projektów, określone w SZOP w ramach Działania 8.8 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, tj.:

Typ 1.Rozwój usług:
a) dla rodzin wychowujących dzieci, w tym przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze;
b) w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy w rodzinie.

Typ 2. Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz innych całodobowych instytucji opieki nad dziećmi i rodziną oraz szkolenie kadr.

Typ 4. Kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą oraz inne instytucje opieki całodobowej, w których przebywają dzieci i młodzież.

Typ 5. Działania wspierające system adopcji (w tym wsparcie kandydatów na rodziców adopcyjnych) oraz działania na rzecz wsparcia preadopcyjnego i postadopcyjnego.

Jak przygotować wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w SOWA EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej SOWA EFS.

Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) dla wnioskodawców/beneficjentów oraz Regulamin korzystania z SOWA EFS dostępne są na ww. stronie internetowej.

Wniosek należy wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w zakresie Priorytetów VIII-X stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu.

Wniosek o dofinansowanie projektu jest składany wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA EFS.

Zgodnie z kryterium ogólnym formalnym nr 5: Wsparcie polityki spójności będzie udzielane wyłącznie projektom i Wnioskodawcom i/lub Partnerom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060.

Kryterium ma zastosowanie do jednostek samorządu terytorialnego (lub podmiotów przez nie kontrolowanych lub od nich zależnych) i ich jednostek organizacyjnych. Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczenia (w postaci pliku pdf podpisanego ważnym podpisem kwalifikowanym), stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu oraz zapisów we wniosku o dofinansowanie. Oświadczenie składane jest za pośrednictwem SOWA EFS.
Jak składać wniosek?
Online

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
Punkt Kontaktowy,
ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin,
pokój nr 1

Informacje udzielane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 poprzez następujące kanały komunikacji:

Konsultacje elektroniczne (drogą e-mailową na adres: efs@lubelskie.pl);
Konsultacje telefoniczne (pod numerami: tel. (81) 44 16 843 oraz (81) 478 14 96 oraz infolinii 800 888 337);
Wsparcie w zakresie obsługi aplikacji SOWA EFS pod nr (81) 44 16 858;
Konsultacje w siedzibie ION (Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, pok. 1).

Należy mieć na uwadze, że przedmiotem zapytań w zakresie procedury wyboru projektów o charakterze ogólnym oraz dotyczących Regulaminu nie mogą być konkretne zapisy, czy rozwiązania zastosowane w danym projekcie celem ich wstępnej oceny.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
19/05/2024
temperature icon 18°C
zachmurzenie duże
Humidity 76 %
Pressure 1015 hPa
Wind 13 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top