Ruszył nabór ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością w 2024 roku mających na celu wyrównywanie szans oraz tworzenie warunków do rozwoju i dostępu do pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym.

Zadania objęte niniejszym konkursem – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym obejmują następujące rodzaje zadań:

Lp.

Rodzaj zadania/ Tytuł zadania

Wysokość środków publicznych

(wyrażona

w złotych)

1.

Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek*

500 000

2.

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych -aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby

500 000

3.

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów,  kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki
i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

400 000

4.

Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych

300 000

5.

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:

  1. mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,

  2. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,

  3. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem
    i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

900 000

6.

Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:

  1. doradztwo zawodowe,

  2. przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,

  3. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

700 000

7.

Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy przewodników

200 000

8.

Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

700 000

9

Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

400 000

10.

Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób
niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

200 000

11.

Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na
nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:

  1. dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,

  2. kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille’a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania

100 000

12.

Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych
w szczególności usług asystencji osobistej

600 000

Termin składania ofert upływa 11.04.2024 r. o godzinie 15:30:00

Więcej informacji pod linkiem.

Źródło: https://rops.lubelskie.pl

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
14/07/2024
temperature icon 26°C
zachmurzenie małe
Humidity 90 %
Pressure 1013 hPa
Wind 24 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top