Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór w ramach działania 6.1 Poprawa regionalnej dostępności transportowe. Poniżej przedstawiamy szczegóły naboru.

KWOTA ALOKACJI?

122 141 301,57 zł

POZIOM DOFINANSOWANIA?

do 85%

FORMA WSPARCIA?

Dotacja

TYP NABORU?

Niekonkurencyjny

TERMIN NABORU?

Od 21.03.2024 do 25.03.2024. Wyniki: III kwartał

DLA KOGO?

– Administracja publiczna

– Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są Jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku przedmiotowego naboru dla projektu wybieranego w sposób niekonkurencyjny podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie jest Województwo Lubelskie.

NA CO?

-Działania mające na celu poprawę jakości powietrza i ograniczenie hałasu
-Infrastruktura rowerowa
-Nowo wybudowane lub rozbudowane drugorzędne połączenia drogowe z siecią drogową i węzłami TEN-T
-Nowo wybudowane lub rozbudowane inne krajowe, regionalne i lokalne drogi dojazdowe
-Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne)
-Cyfryzacja transportu: transport drogowy

-Cyfryzacja transportu, gdy ma częściowo na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych: transport drogowy

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie:

W zakresie infrastruktury drogowej o kategorii niższej niż drogi krajowe przewiduje się inwestycje zapewniające niezbędne połączenia (poprzez budowę i przebudowę połączeń drogowych) do sieci TEN-T, przejść granicznych, terenów inwestycyjnych, terminali intermodalnych, centrów logistycznych oraz innych gałęzi zrównoważonego transportu.

W zakresie infrastruktury dróg wojewódzkich przewiduje się również:

-inwestycje umożliwiające wykonywanie codziennych przewozów publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej,budowę obwodnic,
-punktowe inwestycje zapewniające poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz inwestycje zwiększające bezpieczeństwo niezmotoryzowanych uczestników ruchu,
-rozwój ITS dla transportu drogowego oraz aktywnej mobilności,
-budowę infrastruktury ładowania/tankowania pojazdów spełniającej wymogi Dyrektywy 2014/94/UE oraz zapewniającej niedyskryminacyjny dostęp dla wszystkich użytkowników – jeżeli nie ma możliwości finansowania –inwestycji ze źródeł prywatnych lub z pomocy zwrotnej, a inwestycja uzasadniona jest odpowiednią analizą popytu i potrzeb.

Nabór w zakresie wyboru projektu w sposób niekonkurencyjny nr FELU.06.01-IZ.00-001/24 w ramach Działania 6.1 Poprawa regionalnej dostępności transportowej (typ projektu 1, 2) Priorytetu VI Zrównoważony system transportu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027- dotyczy przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 833 od km 1+326 do km 12+980”

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ogłoszonym na stronie internetowej www.funduszeUE.lubelskie.pl, w dniu 21 marca 2024 r. rozpoczyna się nabór nr FELU.06.01-IZ.00-001/24 w ramach Działania 6.1 Poprawa regionalnej dostępności transportowej (typ projektu 1,2) Priorytetu VI Zrównoważony system transportu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, którego Wnioskodawcą będzie Województwo Lubelskie.

Instytucją Organizującą Nabór jest Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Czynności związane z przeprowadzeniem ww. procedury realizuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW?

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać za pośrednictwem systemu CST2021 w aplikacji WOD2021 w odpowiedzi na udostępniony nabór dostępny pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW?

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 5 do Regulaminu wyboru projektów.

Dofinansowanie, wkład własny projektu

1. Maksymalny % poziom dofinansowania projektu z EFRR: 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.
2. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 15% – wydatków kwalifikowalnych,
3. Minimalna i maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.
4. Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych.
5. Poziom dofinansowania z EFRR dla projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwym programem pomocowym.

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wypełnienie i złożenie wniosku oraz załączników odbywa się za pomocą generatora wniosków WOD2021.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
19/04/2024
temperature icon 3°C
zachmurzenie duże
Humidity 88 %
Pressure 1011 hPa
Wind 22 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top