Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór w ramach działania 6.3 Publiczny autobusowy transport zbiorowy. Poniżej przedstawiamy szczegóły naboru.

KWOTA ALOKACJI?
88 096 810,88 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA?
do 85%
FORMA WSPARCIA?
Dotacja
TYP NABORU?
Konkurencyjny
KIEDY?
Od 02.04.2024 do 31.05.2024. Wyniki: IV kwartał
DLA KOGO?

-Administracja publiczna
-Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są:

-Jednostki samorządu terytorialnego,
-podmioty świadczące usługi transportu publicznego na zlecenie jst i ich związków na terenie miast objętych działaniem wyłonione w trybie przewidzianym w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.

 

NA CO?

Działania mające na celu poprawę jakości powietrza i ograniczenie hałasu
Tabor czystego transportu miejskiego
Cyfryzacja transportu: transport drogowy

Cyfryzacja transportu, gdy ma częściowo na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych: transport drogowy

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie:

Zakup i modernizacja[1] taboru autobusowego wykorzystywanego w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej, spełniającego wymogi dla „ekologicznie czystych pojazdów” w rozumieniu dyrektywy 2019/1161 zmieniającej dyrektywę 2009/33/WE,
Budowa i modernizacja infrastruktury publicznego transportu zbiorowego,
w tym: węzłów przesiadkowych, obiektów P+R („parkuj i jedź”), przystanków, zatok i wiat, a także infrastruktury ładowania/tankowania pojazdów bezemisyjnych wykorzystywanych w publicznym transporcie zbiorowym,
Rozwój systemów cyfrowych transportu publicznego i działania na rzecz taryfowej integracji transportu zbiorowego (systemy typu „wspólny bilet”).

[1] Modernizacja taboru – ulepszenie, polegające na przebudowie, rozbudowie obiektu lub powodujące, iż jego wartość po zakończeniu ulepszenia przewyższy pierwotna wartość użytkową mierzona kosztami eksploatacyjnymi, wielkością emisji lub innymi miernikami. Remont główny, zmierzający do odtworzenia stanu pierwotnego, nie będzie mieścił się w katalogu możliwych do dofinansowania wydatków.

Nabór w zakresie wyboru projektów w sposób konkurencyjny nr FELU.06.03-IZ.00-001/24 w ramach Działania 6.3 Publiczny autobusowy transport zbiorowy (typ projektu 1, 2, 3) Priorytetu VI Zrównoważony system transportu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ogłoszonym na stronie internetowej www.funduszeUE.lubelskie.pl, w dniu 2 kwietnia 2024 r. rozpoczyna się nabór nr FELU.06.03-IZ.00-001/24 w ramach Działania 6.3 Publiczny autobusowy transport zbiorowy (typ projektu 1, 2, 3) Priorytetu VI Zrównoważony system transportu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Instytucją Organizującą Nabór jest Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Czynności związane z przeprowadzeniem ww. procedury realizuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin.

 

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać za pośrednictwem systemu CST2021 w aplikacji WOD2021 w odpowiedzi na udostępniony nabór dostępny pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl

 

Dofinansowanie, wkład własny projektu?

1. Maksymalny % poziom dofinansowania projektu z EFRR: 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.
2. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 15% – wydatków kwalifikowalnych,
3. Minimalna i maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.
4. Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych.
5. Poziom dofinansowania z EFRR dla projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwym programem pomocowym.

 

Więcej informacji pod linkiem.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
14/07/2024
temperature icon 31°C
zachmurzenie małe
Humidity 86 %
Pressure 1013 hPa
Wind 11 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top