Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór w ramach działania 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i susz. Poniżej przedstawiamy szczegóły naboru.

KWOTA ALOKACJI?

51 558 000 zł. Poziom dofinansowania: do 85%

 

FORMA WSPARCIA?

Dotacja

 

TYP NABORU?

Konkurencyjny

KIEDY?

Od 28.03.2024 do 31.05.2024. Wyniki:IV kwartał

DLA KOGO?

-Administracja publiczna
-Instytucje nauki i edukacji
-Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
-Przedsiębiorstwa
-Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
-Służby publiczne

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są:

– Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,

– Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

– Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne – z wyłączeniem typu projektu nr 1, dla którego dla ww. podmiotu przewidziano wsparcie na poziomie krajowym,

– Spółki Wodne i ich związki,

– Spółki Wspólnot Gruntowych,

– Spółdzielnie mieszkaniowe,

– Wspólnoty mieszkaniowe,

– Podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,

– Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

– Organizacje pozarządowe,

– Instytucje oświatowe,

– Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska,

– Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,

– Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,

– Podmioty Ekonomii Społecznej.

 

NA CO?

Działania w zakresie przystosowania się do zmian klimatu oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi: powodzie i osunięcia ziemi (w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności i systemy zarządzania klęskami żywiołowymi i katastrofami, infrastruktura i podejście ekosystemowe)
Działania w zakresie przystosowania się do zmian klimatu oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi: pożary (w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności i systemy

Działania w zakresie przystosowania się do zmian klimatu oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi: inne ryzyka, np. burze i susze (w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności i systemy zarządzania klęskami żywiołowymi i katastrofami, infrastruktura i podejście ekosystemowe)

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie:

1. Wspieranie inwestycji w zakresie małej retencji wodnej, w szczególności w ekosystemach oraz zlewniach elementarnych, w tym naturalnych ekosystemach na obszarach cennych przyrodniczo oraz ekosystemach przekształconych wykorzystywanych na potrzeby produkcji rolnej, w tym poprzez zabiegi agrotechniczne, dobór gatunków i zbiorowisk roślin.

2. Zrównoważone zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, w szczególności z wykorzystaniem zielonej i zielono-niebieskiej infrastruktury, zastosowanie wodoprzepuszczalnych nawierzchni oraz odszczelnianie nawierzchni nieprzepuszczalnych.

4. Projekty w zakresie adaptacji do zmian klimatu miast, w tym nieposiadających planów adaptacji do zmian klimatu, z wyłączeniem miast wspieranych w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oraz programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

6. Działania informacyjno-edukacyjne i edukacyjne w zakresie kwestii klimatycznych oraz ochrony zasobów wodnych – jako element szerszego projektu związanego z adaptacją do zmian klimatu. Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Nabór w zakresie wyboru projektów w sposób konkurencyjny nr FELU.03.02-IZ.00-003/24 w ramach Działania 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy (typ projektu 1,2,4,6) Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ogłoszonym na stronie internetowej www.funduszeUE.lubelskie.pl w dniu 28 marca 2024 roku rozpoczyna się nabór nr FELU.03.02-IZ.00-003/24 w zakresie wyboru projektów w sposób konkurencyjny, w ramach Działania 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy (typ projektu 1,2,4,6) Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Instytucją Organizującą Nabór jest Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Czynności związane z przeprowadzeniem ww. procedury realizuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin.

 

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przesłać za pośrednictwem systemu CST2021 w aplikacji WOD2021 w odpowiedzi na udostępniony nabór dostępny pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl

 

KRYTERIA WYBORU?

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 5 do Regulaminu wyboru projektów.

Dofinansowanie, wkład własny projektu:

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu z EFRR: 85% wydatków kwalifikowalnych.

2. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 15% wydatków kwalifikowalnych.

3. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: brak ograniczeń kwotowych.

4. Minimalna i maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.

5. Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych

 

 

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
14/07/2024
temperature icon 27°C
zachmurzenie małe
Humidity 77 %
Pressure 1013 hPa
Wind 11 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top