Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór w ramach działania 7.8 Infrastruktura ochrony zdrowi. Poniżej przedstawiamy szczegóły naboru.

KIEDY?

Od 11.03.2024 do 10.05.2024. Wyniki IV kwartał

KWOTA ALOKACJI?
87 236 000 zł. Poziom dofinansowania do 85%

DLA KOGO?

-Instytucje ochrony zdrowia

-Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są:

-Podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia.

NA CO?

Infrastruktura zdrowotna

Wyposażenie opieki zdrowotnej

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie:

Rozwój POZ/AOS poprzez budowę, przebudowę i modernizację obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażenie, m.in. w sprzęt medyczny, w celu poprawy dostępu do świadczeń, w tym przede wszystkim na obszarach słabiej rozwiniętych gospodarczo i terenach wiejskich;
Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej świadczonej w formie środowiskowej (w tym dziennej, domowej, paliatywnej i hospicyjnej) oraz środowiskowej opieki psychiatrycznej i Centrów Zdrowia Psychicznego poprzez budowę, przebudowę i modernizację obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażenie, m.in. w sprzęt medyczny;
Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym pozaszpitalnej oraz poprawa dostępności do opieki jednego dnia poprzez budowę, przebudowę, modernizację i/lub wyposażenie, m.in. w sprzęt medyczny.

Nabór nie obejmuje wsparcia Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Nabór w zakresie wyboru projektów w sposób konkurencyjny nr FELU.07.08-IZ.00-003/24 Działanie 7.8 Infrastruktura ochrony zdrowia (typ projektu 2,3,4) Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ogłoszonym na stronie internetowej www.funduszeUE.lubelskie.pl, w dniu 11 marca 2024 roku rozpoczyna się nabór nr FELU.07.08-IZ.00-003/24 w zakresie wyboru projektów w sposób konkurencyjny, Działanie 7.8 Infrastruktura ochrony zdrowia (typ projektu 2,3,4) Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Instytucją Organizującą Nabór jest Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Czynności związane z przeprowadzeniem ww. procedury realizuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin.

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przesłać za pośrednictwem systemu CST2021 w aplikacji WOD2021 w odpowiedzi na udostępniony nabór dostępny pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 5 do Regulaminu wyboru projektów.

Dofinansowanie, wkład własny projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania projektu z EFRR: 85% wydatków kwalifikowalnych.
Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 15% wydatków kwalifikowalnych.
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: brak ograniczeń kwotowych.
Minimalna i maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.
Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych.
Poziom dofinansowania z EFRR dla projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwym programem pomocowym.

 

Regulamin, dokumenty oraz szczegóły naboru znajdują się pod linkiem.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
14/07/2024
temperature icon 31°C
zachmurzenie małe
Humidity 86 %
Pressure 1013 hPa
Wind 11 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top