Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór w ramach działania 7.10 Turystyczne Lubelski. Poniżej przedstawiamy szczegóły naboru.

KIEDY?

Od 11.03.2024 do 10.05.2024. Wyniki IV kwartał

KWOTA ALOKACJI?
70 970 847,8 zł. Poziom dofinansowania do 85%

TYP NABORU?
Konkurencyjny

DLA KOGO?

-Administracja publiczna
-Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
-Partnerstwa
-Służby publiczne

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są:

Jednostki samorządu terytorialnego,
Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
Partnerstwa publiczno – prywatne,
Lasy Państwowe parki narodowe i krajobrazowe,
Straż pożarna,
Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
Kościoły i związki wyznaniowe, osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
Organizacje pozarządowe,
Podmioty ekonomii społecznej.

NA CO?

Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie tworzenia nowych, rozbudowa istniejących miejsc atrakcyjnych turystycznie poprzez roboty budowlane, modernizację, wyposażenie infrastruktury ułatwiającej dostęp do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie, m.in. infrastruktura zlokalizowana wokół istniejących zbiorników wodnych (kąpieliska, plaże, pomosty, mola, przystanie wodne, bulwary, ścieżki rowerowe, ścieżki edukacyjne i dydaktyczne, promenady).
Roboty budowlane, modernizacja szlaków turystycznych i wyposażenie ich w niezbędną infrastrukturę (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
Projekty dotyczące nowych produktów w dziedzinie turystyki wykorzystujące walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze regionu.

Nabór w zakresie wyboru projektów w sposób konkurencyjny nr FELU.07.10-IZ.00-002/24 w ramach Działania 7.10 Turystyczne Lubelskie (typ projektu 1,2,3) Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ogłoszonym na stronie internetowej www.funduszeUE.lubelskie.pl, w dniu 11 marca 2023 r. rozpoczyna się nabór nr FELU.07.10-IZ.00-002/24 w zakresie wyboru projektów w sposób konkurencyjny w ramach Działania 7.10 Turystyczne Lubelskie (typ projektu 1,2,3) Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Instytucją Organizującą Nabór jest Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Czynności związane z przeprowadzeniem ww. procedury realizuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin.

 

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać za pośrednictwem systemu CST2021 w aplikacji WOD2021 w odpowiedzi na udostępniony nabór dostępny pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 5 do Regulaminu wyboru projektów.

Dofinansowanie, wkład własny projektu:

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu z EFRR: 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.
2. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 15% wydatków kwalifikowalnych.
3. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: brak ograniczeń kwotowych.
4. Minimalna i maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.
5. Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych.
6. Poziom dofinansowania z EFRR dla projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwym programem pomocowym.

 

Regulamin, dokumenty oraz szczegóły naboru znajdują się pod linkiem.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

 

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
22/06/2024
temperature icon 30°C
zachmurzenie małe
Humidity 47 %
Pressure 999 hPa
Wind 11 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top