Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór w ramach działania 6.2 Kolejowy transport zbiorowy. Poniżej przedstawiamy szczegóły naboru. Poniżej przedstawiamy szczegóły

KIEDY?

Od 04.03.2024 do 29.03.2024. Wyniki III kwartał

KWOTA ALOKACJI?

119 644 946,04 zł

TYP NABORU?
Niekonkurencyjny

DLA KOGO?

-Administracja publiczna

-Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są jednostki samorządu terytorialnego.

NA CO?

Bezemisyjny / zasilany energią elektryczną tabor kolejowy

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie:

Zakup i modernizacja bezemisyjnego taboru kolejowego, dostosowanego do osób o ograniczonej mobilności, wykorzystywanego do pasażerskich przewozów regionalnych o charakterze użyteczności publicznej. Przewozy te wykonywane będą przez operatorów wyłonionych zgodnie z prawem UE (w tym tzw. czwartym pakietem kolejowym). W przypadku umów zawartych po grudniu 2020 r. dofinansowanie dotyczyć będzie zakupu taboru udostępnianego operatorom wybranym w konkurencyjnej procedurze przetargowej w rozumieniu Rozporządzenia 1370/2007, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w tym rozporządzeniu. Realizowane będą te projekty, w których nastąpi pełne rozliczenie korzyści wynikającej z dofinansowania inwestycji taborowej, m.in. możliwe będzie przejęcie taboru przez organizatora po cenie rynkowej bez pomocy publicznej, bądź udostępnienie taboru innym uczestnikom rynku na niedyskryminujących warunkach. Nowo zakupiony tabor będzie wyposażony w ERTMS.

Nabór w zakresie wyboru projektu w sposób niekonkurencyjny nr FELU.06.02-IZ.00-001/24 w ramach Działania 6.2 Kolejowy transport zbiorowy (typ projektu 1) Priorytetu VI Zrównoważony system transportu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ogłoszonym na stronie internetowej www.funduszeUE.lubelskie.pl, w dniu 4 marca 2024 r. rozpoczyna się nabór nr FELU.06.02-IZ.00-001/24 w ramach Działania 6.2 Kolejowy transport zbiorowy (typ projektu 1) Priorytetu VI Zrównoważony system transportu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, którego Wnioskodawcą będzie Województwo Lubelskie.

Instytucją Organizującą Nabór jest Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Czynności związane z przeprowadzeniem ww. procedury realizuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin.

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać za pośrednictwem systemu CST2021 w aplikacji WOD2021 w odpowiedzi na udostępniony nabór dostępny pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 5 do Regulaminu wyboru projektów.

Dofinansowanie, wkład własny projektu

1. Maksymalny % poziom dofinansowania projektu z EFRR: 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.
2. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 15% – wydatków kwalifikowalnych.
3. Minimalna i maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.
4. Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych.
5. Poziom dofinansowania z EFRR dla projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwym programem pomocowym.

 

Regulamin, dokumenty oraz szczegóły naboru znajdują się pod linkiem.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
22/07/2024
temperature icon 32°C
zachmurzenie duże
Humidity 44 %
Pressure 1011 hPa
Wind 10 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top