Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) ogłasza konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-003/23 w ramach działania 5.1 „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” FERS. Poniżej przedstawiamy szczegóły naboru.

KIEDY?

od 19 lutego do 5 kwietnia 2024 r., godz. 14.00.Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: III-IV kwartał 2024 r.

 

GDZIE I JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wniosek o dofinansowanie wypełniany jest w systemie SOWA EFS, który jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z EFS+ w perspektywie finansowej 2021–2027. Aby skorzystać z aplikacji należy założyć konto użytkownika na stronie internetowej www.sowa2021.efs.gov.pl.

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSEK?

Projekt musi być złożony przez partnerstwo, które tworzy minimalnie dwa a maksymalnie cztery podmioty, w tym:

(1) gmina lub jej jednostka organizacyjna, w której kompetencjach leży świadczenie usług z zakresu pomocy społecznej na obszarze realizacji projektu – jako partner wiodący

oraz

(2) organizacja pozarządowa lub inny podmiot wskazany w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, która/-y posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności na rzecz dzieci i młodzieży na polu włączenia społecznego lub wspierania rozwoju lub wyrównywania szans, zdobyte na obszarze realizacji projektu lub jego bliskiego sąsiedztwa rozumianego jako gmina lub powiat sąsiadująca/-y z obszarem realizacji projektu.
Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Konkurs ogłaszany jest w ramach celu szczegółowego „Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci”, EFS+, typ operacji makro-innowacje – skalowanie rozwiązań – dopracowanie (o ile będzie to konieczne) i zwiększenie wykorzystania nowych rozwiązań, stosowanych dotąd w ograniczonym zakresie lub o ograniczonym zasięgu.

W ramach konkursu będzie skalowany innowacyjny model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy. Model ten oferuje zindywidualizowane, a zarazem wielodyscyplinarne i skoordynowane, oparte na działaniach środowiskowych wsparcie całej rodziny, a także jej poszczególnych członków. Dzięki takiemu podejściu rodzina zostanie wyposażona w narzędzia, które przyczynią się, w pierwszej kolejności, do zmiany świadomościowej. Następnie wzmocnione zostaną kompetencje społeczne i opiekuńczo-wychowawcze rodzin. A zaangażowanie do działań lokalnej społeczności, powoduje, że rodzina nie jest samotna w procesie zmiany, najbliższe otoczenie towarzyszy jej w dążeniu do lepszego wypełniania swoich funkcji i motywuje do pracy, która ma prowadzić do poprawy jej sytuacji życiowej. W trakcie całej współpracy z rodzinami realizowana jest praca środowiskowo-rodzinna.
Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

 

POZIOM DOFINANSOWANIA?

Poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 100%.

Wkład własny nie jest wymagany.

Wartość projektu określona w budżecie wniosku o dofinansowanie nie może być wyższa niż 3 mln zł.

 

PULA ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA NABORU?

40 mln zł.

Niezbędne dokumenty oraz regulamin znajdują się tutaj.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
20/04/2024
temperature icon 14°C
zachmurzenie duże
Humidity 70 %
Pressure 999 hPa
Wind 10 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top