Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór w ramach działania 10.3 Kształcenie ogólne. Poniżej przedstawiamy szczegóły naboru.

KWOTA ALOKACJI?
5 895 173,34 zł
MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU?
100 000,00 zł
FORMA WSPARCIA?
Dotacja
KIEDY?
Termin naboru od 22.02.2024 d15.04.2024. Wyniki: IV kwartał
DLA KOGO?

Administracja publiczna, służby publiczne, instytucje nauki i edukacji, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, przedsiębiorstwa. W ramach naboru podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest:

a) organizacja pozarządowa albo b) instytucja prowadząca działalność oświatową lub kulturalną albo c) poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz jej organ prowadzący albo d) jednostka samorządu terytorialnego (oraz jej jednostki organizacyjne), jej związki, porozumienia i stowarzyszenia albo e) szkoła i placówka oświatowa oraz jej organ prowadzący.

NA CO?

Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury). W ramach postępowania wsparciem może zostać objęty wyłącznie następujący typ projektu określony w SZOP w ramach Działania 10.3: Kształcenie ogólne, tj.: typ projektów nr 3 Wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 300 000,00 PLN.

JAKIE DOKUMENTY PRZYGOTOWAĆ?

Potrzebne dokumenty wraz z regulaminem znajdują się na stronie naboru.

JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w SOWA EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej SOWA EFS. Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) dla wnioskodawców/beneficjentów oraz Regulamin korzystania z SOWA EFS dostępne są na ww. stronie internetowej. Wniosek należy wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w zakresie Priorytetów VIII-X stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu. Wniosek o dofinansowanie projektu jest składany wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA EFS. Zgodnie z kryterium ogólnym formalnym nr 5: Wsparcie polityki spójności będzie udzielane wyłącznie projektom i Wnioskodawcom/Partnerom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060. Kryterium ma zastosowanie do jednostek samorządu terytorialnego (lub podmiotów przez nie kontrolowanych lub od nich zależnych) i ich jednostek organizacyjnych. Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczenia (w postaci pliku pdf podpisanego ważnym podpisem kwalifikowanym), stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu oraz zapisów we wniosku o dofinansowanie. Oświadczenie składane jest za pośrednictwem SOWA EFS.

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Online. Wniosek o dofinansowanie projektu jest składany wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA EFS. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

 

Więcej informacji pod linkiem.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

 

 

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
15/04/2024
temperature icon 8°C
zachmurzenie duże
Humidity 80 %
Pressure 995 hPa
Wind 6 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top